Niedługo urodzę pierwsze dziecko. Czy składając wniosek o becikowe, powinnam uwzględnić zarobki ojca dziecka, z którym jestem w związku partnerskim? – zastanawia się pani Ewelina.
Becikowe to jednorazowy dodatek w wysokości 1 tys. zł, przyznawany rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł miesięcznie. Pisemny wniosek składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Należy w nim uwzględnić dochody (netto) każdego pełnoletniego członka rodziny. Do końca października 2014 r. pod uwagę bierze się dochody za 2012 rok, ale jeśli w roku 2013 pojawiły się nowe ich źródła, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty i je doliczyć. Również utratę źródeł dochodu w 2012 r. należy udokumentować (np. świadectwo pracy, decyzja o likwidacji działalności gospodarczej, decyzja ZUS lub urzędu pracy). Dochody potwierdza zaświadczenie z urzędu skarbowego i zaświadczenie z ZUS, od pracodawcy o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r.
Gdy o becikowe występuje kobieta samotnie wychowująca dziecko (bez względu na to, czy ojcostwo jest ustalone, czy nie), nie wymaga się wpisania drugiego rodzica do wniosku lub zasądzenia alimentów na rzecz dziecka. Jednak z listu czytelniczki wynika, że żyje ona w nieformalnym związku z ojcem dziecka, nie jest więc samotną matką. Do dochodu rodziny wlicza zatem zarobki swoje i partnera.
Rodzinę stanowią: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka i te pozostające na utrzymaniu do ukończenia 25. roku życia, a także te, które ukończyły 25. rok życia, o ile mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a rodzinie przysługuje w związku z tym świadczenie pielęgnacyjne. Nie zalicza się natomiast dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego, które posiada już własne potomstwo
Podstawa prawna
Art. 23 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
Par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013 r., poz. 3).
Art. 1 ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 1255).