Ubezpieczonemu pracownikowi, który stał się czasowo niezdolny do pracy w wyniku choroby czy wypadku, przysługuje zasiłek chorobowy. Są jednak sytuacje, w których ZUS może odmówić przyznania zasiłku lub odebrać to świadczenie.

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem społecznym (obowiązkowym lub dobrowolnym), które stały się niezdolne do wykonywania pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Jednak nawet jeżeli pracownik regularnie odprowadza składki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (lub pracodawca) może odmówić lub odebrać mu to świadczenie.

Kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje?

Zasiłek chorobowy nie przysługuje między innymi w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego oraz gdy pracownik niezdolny do pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów.

Także w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności zasiłek nie zostanie przyznany, podobnie jak w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała wskutek umyślnego popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez pracownika. ZUS zabierze także zasiłek za pierwszych pięć dni, jeżeli niezdolność do pracy został spowodowana nadużyciem alkoholu.

Zasiłku chorobowego nie dostaną także osoby, którym przysługuje prawo do renty lub emerytury oraz te, które są uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Również osoby, które nie nabyły prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia z powodu nie przepracowania wymaganego okresu wyczekiwania, nie mogą liczyć na to świadczenie.

Tak zasiłek najłatwiej stracić

Zasiłek chorobowy może zostać odebrany w przypadkach, gdy starająca się o niego osoba fałszuje zaświadczenie lekarskie, w okresie pobierania zasiłku wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem.

Art. 17 ustawy zasiłkowej mówi wyraźnie, że w takim wypadku ubezpieczony traci prawo do zasiłku za cały okres zwolnienia, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 lutego 2014 roku nie pozostawia wątpliwości, że zabroniona jest praca nawet w niewielkim wymiarze, na przykład wykonywanie usług na podstawie umowy - zlecenia, i nie liczy się cel podjętych obowiązków.

Zobacz pełny wyrok TK w tej sprawie>>

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887)