Mam dwoje dzieci w wieku szkolnym, na które od ubiegłego roku pobieram zasiłek rodzinny. Nie byłam jednak świadoma, że mam również prawo do dodatku na rozpoczęcie roku szkolnego. Gdy się dowiedziałam, natychmiast złożyłam wniosek, ale w opiece społecznej usłyszałam, że nie dostanę pieniędzy od razu, lecz za kilka tygodni – żali się pani Grażyna.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie jest świadczeniem samoistnym, otrzymują go jedynie osoby, które spełniają warunki do przyznania zasiłku rodzinnego. Gdyby pani Grażyna ubiegając się np. w październiku 2012 r. o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego na cały okres zasiłkowy 2012/2013, wystąpiła także o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014, pieniądze byłyby wypłacone łącznie ze wszystkimi świadczeniami rodzinnymi już we wrześniu 2013 r.
Na szczęście odrębne wnioski o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 można składać do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne, czyli do 31 października 2013 r. Ważne są jednak terminy.
Gdyby nasza czytelniczka złożyła wniosek do 10. dnia września, dodatek zostałby wypłacony do końca tego miesiąca. Złożenie wniosku po 10. dniu miesiąca daje ośrodkowi pomocy społecznej czas na przekazanie pieniędzy do końca następnego miesiąca – a więc na wniosek złożony po 10. września – do końca października.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacany jest tylko raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł. Należy się już na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne i na dzieci w wieku szkolnym.
Dziecko kontynuujące naukę w szkole ponadgimnazjalnej, które ukończyło 16 lat, musi dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o podjęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku szkolnym. W przypadku pięciolatków odbywających roczne przygotowanie przedszkolne wystarczy zaświadczenie lub oświadczenie, że dziecko odbywa roczne przygotowanie przedszkolne.
Dodatek wypłacany jest matce lub ojcu (opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka) albo bezpośrednio osobie uczącej się.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 3, art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).