Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego nadal nie jest zdolny do podjęcia pracy.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku nadal nie jest zdolny do powrotu do pracy, a dalsze leczenie (rehabilitacja) rokuje odzyskanie tej zdolności. Świadczenie przysługuje przez okres niezbędny do powrotu do zdrowia, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Komu nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia.

Kto wydaje decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego

Decyzję w sprawie przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego podejmuje ZUS na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika (W przypadku postępowania odwoławczego, na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ZUS)

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy
75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres
100% jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji od pierwszego dnia okresu, na który świadczenie zostało przyznane.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne

Ubezpieczony powinien złożyć w ZUS wniosek o świadczenie rehabilitacyjne co najmniej na 6 tygodni przed końcem okresu zasiłkowego, a w przypadku trwania ciąży - 270 dni:
- druk ZUS Np-7 (wniosek)
- druk N-10 (wywiad zawodowy)
- druk N-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia)