Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń rodzinnych. Jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

- Niepełnosprawnemu dziecku
- Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
- Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstałą do ukończenia 21 lat.
- Osobie, która ukończyła 75 lat


Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

- Osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
- Osobie przebywającej w instytucji zapewniającej nieodpłatne całoodobowe utrzymanie
- Osobie, której przysługują zagraniczne świadczenia związane z pielęgnacją tej osoby (chyba, że przepisy dwustronne między krajami stanowią inaczej)

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest przyznawany według kryterium dochodowego. Wynosi - 153 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty

Wnioski kieruje się do urzędu gminy lub miasta. Należy złożyć m.in.:

- Dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek
- Skrócony akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Oświadczenie o formie wypłacania świadczeń


Decyzja zostaje wydana w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów (szczegółowe postępowanie administracyjnej może wydłużyć ten termin). Wypłata następuje najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)