Urzędnicy państwowi, którym lekarz orzecznik ZUS przyznał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, mogą otrzymywać swoją pensję w niezmienionej wysokości przez cały rok. Tylko ich dotyczą takie zasady wypłat.
Reguły ubiegania się o świadczenia są takie same dla wszystkich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. A to oznacza, że samorządowcy, jeśli są długotrwale chorzy, nie muszą od razu przechodzić na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli ubezpieczony po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do wykonywania obowiązków, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie takiej zdolności, może się ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne.
Przysługuje ono przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy. I to bez względu na liczbę osób zatrudnionych w urzędzie czy zajmowane w nim stanowisko.