Osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym, nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ nie rezygnuje z pracy, lecz ma jedynie przerwę w jej wykonywaniu
Jednym z podstawowych warunków uzyskanie takiej formy wsparcia jest właśnie rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Definicję tego, co jest rozumiane pod tym pojęciem, zawiera art. 3 pkt 22 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Zgodnie z nim zatrudnienie lub inna praca zarobkowa oznaczają m.in. wykonywanie jej na podstawie stosunku pracy, umowy agencyjnej, zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
– Aby opiekun otrzymywał świadczenie, konieczna jest formalna rezygnacja z pracy. Pozostawanie na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym nie spełnia tego warunku – mówi Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.
Dodaje, że w podobny sposób traktowana jest osoba, która składa wniosek o świadczenie, a jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, bo to oznacza, że wprawdzie nie pracuje, ale zachowuje gotowość do podjęcia pracy (potwierdza to też stanowisko resortu pracy).
Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt I SA/Wa 1683/10) uznał, że w takiej sytuacji świadczenie przysługuje. Rozpatrywał on sprawę rodzica, który podczas urlopu bezpłatnego spowodowanego koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem ubiegał się o pomoc i otrzymał decyzję odmowną.
Sąd, który podzielił argumenty skarżącego rodzica, uznał, że warunek dotyczący konieczności rezygnacji z zatrudnienia lub wykonywania pracy zarobkowej w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy nie wymaga, aby w tym celu rozwiązywany był stosunek pracy. Zdaniem orzekających sędziów rodzic pozostaje wprawdzie w stosunku pracy, ale zrezygnował z jej wykonywania i nie otrzymuje wynagrodzenia. WSA dodał też, że za takim rozumieniem przepisów przemawia także wykładnia celowościowa, bo świadczenie pielęgnacyjne ma charakter socjalny. Jego celem jest kompensacja strat materialnych powstałych na skutek niewykonywania przez rodzica pracy, co wiąże się z brakiem wynagrodzenia.

168,4 tys. osób otrzymywało w ubiegłym roku świadczenie pielęgnacyjne