Takie zastrzeżenie obowiązuje tylko w przypadku opiekuna niepełnosprawnego. Zgodnie z art. 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.) świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad członkiem rodziny, względem którego jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym. Jest to konieczne, bo wykonywanie pracy uniemożliwiałoby zajmowanie się niepełnosprawnym, który wymaga stałej i długotrwałej opieki oraz pomocy, m.in. w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub ma orzeczenie zaliczające go do znacznego stopnia niepełnosprawności.

520 zł miesięcznie wynosi świadczenie pielęgnacyjne

Gminy mają jednak wątpliwości, jak postępować w sytuacji, gdy okazuje się, że osoba, nad którą sprawowana jest opieka, pracuje, np. w domu lub poza nim.

– Paradoksalnie wydaje się, że skoro taka osoba jest zatrudniona, to nie wymaga opieki, za którą przysługiwałoby opiekunowi świadczenie pielęgnacyjne. Jednak nadrzędne znaczenie ma orzeczenie lekarskie i przepisy ustawy, które nie zawierają takiej przesłanki zakazującej przyznania wsparcia – mówi Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych UM w Kaliszu, dodaje, że ma taki przypadek, gdy świadczenie pielęgnacyjne jest przyznane na osobę, która pracuje na część etatu i jest to dla niej jednocześnie forma rehabilitacji.

168 tys. osób otrzymywało taką formę pomocy w ubiegłym roku

Zwraca też uwagę, że prawo do świadczenia mają rodzice zajmujący się niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji gdy przebywa ono w instytucji zapewniającej całodobową opiekę, np. specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, pod warunkiem że nie jest to więcej niż przez 5 dni w tygodniu.

– Mieliśmy niedawno sprawę o przyznanie świadczenia, w której wydaliśmy decyzję odmowną właśnie z powodu tego, że niepełnosprawny pracował – mówi Natalia Siekierka, zastępca kierownika działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Dodaje, że osoba składająca wniosek złożyła odwołanie, wskazując w nim, że opieka jest rzeczywiście sprawowana i obejmuje też pomoc w dojeździe do pracy. Jednak samorządowe kolegium odwoławcze jeszcze nie zajęło stanowiska w tej sprawie.

– Ubiegający się o świadczenie nie są zobowiązani do informowania nas o ewentualnym zatrudnieniu niepełnosprawnego. Może to jednak być ustalone w trakcie wywiadu przeprowadzanego jeszcze przed wydaniem decyzji – mówi Natalia Siekierka.