Gminy w ramach zadań związanych z nową ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będą od 2012 roku zatrudniać asystentów rodzin. Będą oni zajmować się rodzinami niewydolnymi wychowawczo. Zgodnie z ustawą osoba, która chce zostać asystentem, musi mieć wykształcenie w jednym ze wskazanych kierunków, m.in. pracy socjalnej i pedagogiki. Natomiast osoby, które mają ukończone inne studia wyższe i roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub tylko średnie wykształcenie i co najmniej 3-letni staż pracy, muszą odbyć dodatkowe szkolenia.

Zakres programowy oraz liczbę jego godzin określa znajdujący się w konsultacjach społecznych projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej. Przewiduje, że szkolenie będzie trwało nie mniej niż 230 godzin. Obejmie ono 25 wymienionych w nim zagadnień. Najważniejsze z nich to elementy prawa rodzinnego, administracyjnego i karnego, etyka pracy asystenta, charakterystyka problemów rodziny i wspomaganie rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.

Rozporządzenie precyzuje, że w ramach szkolenia obowiązkowo 30 godzin muszą stanowić praktyki w instytucji zajmującej się prowadzeniem pracy z rodziną. Następne 30 godzin ma być poświęcone na trening interpersonalny i terapię własną.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.