Do podpisu prezydenta skierowana została ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którą po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalił Sejm. Posłowie zdecydowali się odrzucić dwie z 62 poprawek zgłoszonych do ustawy przez senatorów. W efekcie takiej decyzji posłów osoba o orientacji homoseksualnej będzie mogła zostać rodzicem zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka. Druga odrzucona poprawka miała umożliwiać umieszczenie w szczególnie uzasadnionych przypadkach w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej do 45 dzieci. Jej nieprzyjęcie oznacza, że w placówce, do której mają trafiać dzieci, których stan zdrowia nie pozwala na umieszczenie w rodzinie zastępczej lub domu dziecka, będzie przebywać nie więcej niż 30 dzieci.

Pozostałe poprawki, które zostały zaakceptowane przez Senat, umożliwiają m.in. zostanie asystentem rodziny osobie, która skończyła socjologię, oraz objęcie obowiązkową opieką koordynatora pieczy zastępczej tylko tych rodzin zastępczych, które mają krótszy staż niż 3 lata.

Z realizacji ustawy, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r., rząd będzie do 31 lipca każdego roku przedstawiał sprawozdanie parlamentowi.