Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) coraz częściej udziela porad prawnych pracownikom, którym ich przełożeni zlecają wykonywanie zadań niezgodnych z przepisami prawa. W takiej sytuacji pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego.

– Art. 100 par. 1 kodeksu pracy wyraźnie wskazuje, że pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz się stosować do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę – tłumaczy Kamil Kałużny, starszy inspektor pracy i rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Tłumaczy, że pracownik powinien zatem odmówić wykonania polecenia, które polega np. na zmienianiu daty ważności produktów spożywczych. Swoim działaniem może bowiem narazić inne osoby na utratę zdrowia lub życia.

W takich przypadkach oprócz odmowy wykonania polecenia, pracownik powinien także powiadomić odpowiednie służby lub inspekcje. W przypadku fałszowania dat ważności produktów spożywczych właściwa będzie Państwowa Inspekcja Handlowa lub Państwowa Inspekcja Sanitarna.

– Często zgłaszane są do nas skargi anonimowe, które mogą składać klienci i pracownicy placówek handlowych – mówi Karolina Jezierska z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

Podkreśla, że skargi do inspekcji mogą być składane osobiście, pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie.

Z kolei w przypadku gdy pracownik podejrzewa, że wykonanie zadanie spełni znamiona popełnienia przestępstwa, powinien poinformować o tym policję lub prokuraturę. Tak będzie np. w sytuacji gdy pracodawca zleci pracownikowi sfałszowanie ewidencji czasu pracy lub innej dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z art. 270 par. 1 kodeksu karnegos kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.