Marek Chmaj

prof. dr hab.

Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy

Do obowiązku pracownika samorządowego należy sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonych. Sumienność w świadczeniu pracy oznacza postępowanie zgodnie z przyjętymi standardami, ze szczególnym uwzględnieniem cech indywidualnych danej osoby, takich jak: doświadczenie zawodowe, kwalifikacje czy rodzaj zajmowanego stanowiska. Staranne wykonywanie pracy to z kolei dołożenie przez pracownika staranności niezbędnej dla danego rodzaju pracy. Przy badaniu tej przesłanki nie uwzględnia się cech indywidualnych pracownika, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że polecenie służbowe jest szczególnym aktem administracyjnym stosowanym w trakcie wykonywania zadań administracji zawierającym „rozkaz” przełożonego wykonania lub zaniechania określonej czynności lub wykonania jej w określony sposób, w sprawach wynikających ze stosunku pracy pracownika administracji. Z językowej wykładni art. 25 ustawy można by wywnioskować, że pracodawca ma kompetencje do wydawania pracownikowi samorządowemu dowolnych poleceń wykraczających poza zakres wynikający ze stosunku pracy. Takie stanowisko należy uznać za błędne i niedopuszczalne. Dyspozycja art. 22 par. 1 k.p. jednoznacznie wskazuje, iż przedmiotem zobowiązania pracownika jest wykonywanie pracy określonego rodzaju. Oznacza to, że koniecznym elementem stosunku pracy jest uzgodniony przez strony typ czynności składających się na świadczoną pracę. Jest to tzw. essentialia negotii stosunku pracy, bez którego stosunek ten nie może istnieć.