Trwają prace nad reformą szkolnictwa wyższego. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi przez sejmową podkomisję osoba zatrudniona przed 1 października 2011 roku na podstawie mianowania albo umowy o pracę na czas nieokreślony pozostanie na dotychczasowym stanowisku. Jeśli pracuje na podstawie umowy na czas określony zostanie na dotychczasowym stanowisku do momentu jej zakończenia.

Zmienią się też zasady nabywania uprawnień habilitacyjnych. Osoby, które uzyskały stopień doktora i podczas pracy w innym państwie przez co najmniej 5 lat kierowały zespołami badawczymi oraz mają znaczny dorobek naukowy nabędą, po zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego, pełne uprawnienia wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego. Taką decyzję podejmie rektor, a będzie ona prawomocna, jeśli w ciągu trzech miesięcy Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów nie zgłosi do niej sprzeciwu.