Od 21 kwietnia zmieni się sposób wyboru dyrektorów szkół. Jeśli komisja naruszy tajność głosowania, procedura może być unieważniona.
Za organizację konkursów odpowiadają tylko i wyłącznie organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, czyli wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiatu i województwa. Tak wynika z wchodzącej jutro w życie ustawy z 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 54, poz. 320). Tego samego dnia zacznie też obowiązywać rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. nr 60, poz. 373). Zgodnie z nim organy wykonawcze będą informować organy stanowiące, czyli radę gminy, miasta, powiatu, o wynikach konkursu. Rozporządzenie zmieniło też zasady przeprowadzania konkursu.
Ogłoszenie o konkursie nie musi pojawiać się równocześnie w dwóch dziennikach o zasięgu lokalnym i wojewódzkim. Z tej zmiany cieszą się samorządy. Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Lublinie, podkreśla, że miasta wydawały na nie od 5 do 25 tys. zł rocznie. Doprecyzowano również, że protokół z posiedzenia komisji musi zawierać m.in.: informacje o składzie komisji, dane kandydatów, a także pytania im zadane i streszczenie udzielonych odpowiedzi.