Znaczna część kontrolowanych przez niego "decyzji o odmowie przyjęcia na studia zawiera rażące błędy formalne"

W opinii rzecznika, minister nauki i szkolnictwa wyższego - na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - może przeciwdziałać "przypadkom dyskryminujących praktyk zamykających dostęp do nauki niektórym absolwentom szkół średnich".

"Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat sposobu sprawowania przez resort szkolnictwa wyższego kontroli nad uchwałami senatów uczelni wyższych ustalającymi warunki i tryb rekrutacji na studia" - napisał do minister Kochanowski.

Ponadto, według rzecznika, . Do najczęściej powtarzających się uchybień zaliczył m.in. brak wyczerpującego uzasadnienia wydanego rozstrzygnięcia, brak pouczenia o przysługujących środkach odwoławczych, a także podpisanie decyzji przez osoby nieuprawnione.