Posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje dostęp do leczenia opłaconego przez NFZ na terenie innego państwa Unii.

Przed wyjazdem (np. wakacyjnym) do innego państwa Unii Europejskiej należy wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). W razie wypadku lub choroby gwarantuje ona dostęp do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obejmują obywateli kraju Unii w którym aktualnie się przebywa.
Prawo do otrzymania karty mają wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, a także członkowie rodziny takiej osoby. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża 4-osobowa rodzina, każda osoba, w tym także dzieci, dostają własną, odrębną kartę.

Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). O jej wydanie mogą się więc ubiegać:
- turyści,
- studenci (którzy chcą rozpocząć studia w innym państwie Wspólnoty),
- pracownicy na czas krótkiej delegacji,
- pracownicy oddelegowani do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.Karty nie dostaną natomiast osoby, które przestały podlegać polskiemu prawu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim (nie mylić z czasowym oddelegowaniem do pracy) oraz te, których ubezpieczenie w NFZ wygasło, np. ze względu na brak regularnego opłacania składki zdrowotnej.

Reklama

Aby uzyskać kartę, należy odpowiednio wcześniej (np. dwa tygodnie rpzed planowanym wyjazdem)\ złożyć wniosek o jej wydanie. Składamy go do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału NFZ. Jest ona wydawana w 80 miejscach w kraju czyli nie tylko w głównych oddziałach funduszu, ale także w ich delegaturach położonych w mniejszych miejscowościach.Wniosek można otrzymać w oddziale lub delegaturze, a także pobrać ze stron internetowych funduszu (www.nfz.gov.pl). Należy do niego dołączyć także dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być np. aktualnie podstemplowana przez pracodawcę książeczka ubezpieczeniowa, druk ZUS poświadczający o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym czy aktualna książeczka studencka. Tak przygotowany wniosek można złożyć w NFZ osobiście, pocztą lub faxem.

W praktyce karta najczęściej jest wydawana już w dniu złożenia wniosku. Jedynie w przypadku braku potwierdzenia regularnego opłacania składek zdrowotnych, fundusz ma 7 dni na jego rozpatrzenie. Jeżeli okaże się, ze składka zdrowotna nie jest opłacona, EKUZ nie zostanie wydany. Na wniosek osoby ubiegającej się o kartę, może ona być do niego wysłana pocztą pod wskazany adres lub odebrana przez inna, upoważniona do tego osobę.

Nie warto, w przypadku wyjazdu turystycznego, występować o kartę za wcześnie, jeżeli podróż jest zaplanowana dopiero za trzy czy cztery miesiąc. . Wynika to z tego, że dla turystów karta jest ważna tylko przez dwa miesiące. Jedynie emeryci i renciści otrzymują ją na 5 lat.

Warto pamiętać, że jeżeli w czasie zagranicznego wyjazdu będziemy musieli skorzystać ze świadczeń zdrowotnych, a niestety nie będziemy mieli europejskie karty, to należy skontaktować się np. telefonicznie, faxem czy za pośrednictwem osoby pozostającej w kraju z oddziałem NFZ i zwrócić się o wystawienie tzw. certyfikatu zastępczego. W takiej awaryjnej sytuacji zastąpi on EKUZ. Fundusz może przesłać taki certyfikat pocztą czy faxem bezpośrednio do placówki medycznej, gdzie udzielana jest nam pomoc.