Obowiązek rocznego rozliczenia wpłat na PFRON wynika z art. 49 ust. 2 i art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepisy te określają także termin rozliczenia. Dla rozliczenia wpłat za okresy od stycznia do końca grudnia 2009 r. jest to 20 stycznia 2010 r.

Wpłaty do rozliczenia

Rozliczeniu podlegają wszystkie wpłaty, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (dalej o.p.), a więc wpłaty z tytułu:

● niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (art. 21 ustawy),

● niewłaściwego rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną (art. 23 ustawy),

● niezgodnego z art. 33 ust. 4 ustawy przeznaczenia środków ZFRON lub niedotrzymania terminu przekazania środków należnych ZFRON na ten fundusz (art. 33 ust. 4a ustawy),

● utraty prawa do dysponowania ZFRON (art. 33 ust. 7 i 7a ustawy o rehabilitacji),

● korzystania ze zwolnień z podatków i opłat lub ze zwolnienia z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy (art. 31 ustawy o rehabilitacji i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Kto się rozlicza

Obowiązek rocznego rozliczenia wpłat dotyczy wszystkich osób i podmiotów, które były zobowiązane do którejkolwiek z rozliczanych wpłat za co najmniej jeden z miesięcy 2009 roku.

W takim samym stopniu obowiązek ten dotyczy zatem podmiotów zobowiązanych do wpłat cyklicznych (np. z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych), jak i incydentalnych (z tytułu niewłaściwego rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną).

Dokonujący rozliczenia muszą zatem ustalić, czy w poszczególnych miesiącach 2009 roku dotyczył ich obowiązek wpłat, a także czy byli zobowiązani do ich dokonywania czy też zwolnieni z tego obowiązku.

Dodatkowo, zgodnie z art. 21 ust. 2f ustawy, obowiązek formalnego rocznego rozliczenia się z korzystania ze zwolnienia z wpłat mają także podmioty korzystające z takiego zwolnienia w związku z osiągnięciem wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub prowadzeniem działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 21 ust. 2e ustawy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: PFRON: 20 stycznia mija termin dokonania rozliczenia za 2009 rok.