Emeryturę pomostową oblicza się jako równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat. Podstawę stanowi suma:

● zgromadzonych na koncie w ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz

● zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Składki na koncie w ZUS

Na wysokość emerytury pomostowej wpływ ma kwota składek zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie w ZUS występującego o świadczenie, począwszy od 1 stycznia 1999 r. (od wejścia w życie reformy emerytalnej) do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje jej wypłata.

Podkreślić trzeba, że przystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego nie stanowi przeszkody do przyznania emerytury pomostowej. Fakt ten ma jednak wpływ na jej wysokość.

Osobom będącym członkami OFE na konto w funduszu przekazywana jest składka emerytalna w wysokości 7,3 proc. podstawy wymiaru. Dlatego przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury pomostowej składki na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na indywidualnym koncie w ZUS, zostaną zwiększone poprzez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22.

PRZYKŁAD: PODWYŻSZENIE STANU KONTA W ZUS

Anna P. zgłosiła wniosek o emeryturę pomostową. Warunki do jej otrzymania spełniła 7 kwietnia 2009 r. (ukończyła 55 lat). Anna P. jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Przy obliczaniu emerytury pomostowej składki zaewidencjonowane na koncie w ZUS od 1 stycznia 1999 r. zostaną powiększone wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22. Dopiero powiększone składki będą podlegały waloryzacji, a wraz ze zwaloryzowanym kapitałem początkowym będą stanowiły podstawę obliczenia emerytury pomostowej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.