Przepisy tarcz antykryzysowych postawiły w niekorzystnej sytuacji matki, których pracodawcy skorzystali z rządowej pomocy. Były stratne, jeśli urodziły dziecko w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy i związanej z tym obniżki wynagrodzenia. Otrzymywały one bowiem niższe świadczenie z ubezpieczenia chorobowego (pisaliśmy o tym w DGP nr 142/2020 „Tarcza uderza w matki na urlopach. Ale jest na nią sposób”).
Błąd ten jednak został naprawiony przez art. 31zy13 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842). Eliminuje on skutki wynikające z art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870) wobec pracowników, którym firma zmniejszyła etaty z powodu skorzystania z pomocy z tarczy antykryzysowej.

Dwie przesłanki