Wydłużenie prac nad ustawą branżową spowodowało, że już w momencie wejścia w życie będzie ona wymagać pilnej zmiany. Upłynął bowiem termin na złożenie wniosków o zwolnienie ze składek dla nowych beneficjentów.
Ulga w należnościach do ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. to jedno z narzędzi wsparcia przedsiębiorców przewidzianych w art. 31zo ust. 8 tzw. tarczy dla turystyki, czyli ustawie z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639).
Krąg podmiotów uprawnionych do tej formy pomocy (za analogiczny okres) ma rozszerzyć tarcza branżowa dla firm, czyli nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która po poprawkach Senatu trafiła z powrotem do Sejmu. Nowelizuje ona wspomniany art. 31zo ust. 8.