Przy udzielaniu świadczenia pielęgnacyjnego, nie można odrzucić oświadczenia o zaprzestaniu pracy w gospodarstwie rolnym tylko dlatego, że ktoś jest wciąż ubezpieczony w KRUS – wynika z wyroku WSA w Krakowie.

Wójt odmówił kobiecie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaną opieką nad niepełnosprawnym ojcem. Wskazał, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze dwoma decyzjami uchyliło jego wcześniejsze rozstrzygnięcie i przekazywało sprawę do ponownego rozpoznania. Organ wyjaśnił, że wciąż nie da się ustalić daty powstania niepełnosprawności i z tego powodu nie została spełniona przesłanka przyznania prawa do świadczenia wynikająca z art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych

Córka ponownie złożyła sprawę do SKO. Podniosła, że stan zdrowia ojca pogarsza się i jest na tyle poważny, że nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Wyjaśniła, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie wykonuje pracy w gospodarstwie rolnym, które obecnie wydzierżawiła. Zwróciła też uwagę, iż jej najbliższa rodzina nie jest w stanie pomóc w codziennej opiece nad ojcem.

SKO utrzymało w mocy decyzję wójta. Wyjaśniło, że kobieta zwróciła się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaną opieką nad niepełnosprawnym ojcem, który jest osobą zaliczoną do l grupy inwalidów, zaś inwalidztwo powstało w wieku 52 lat. Do akt sprawy zostało dołączone orzeczenie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zaliczające ojca do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym na stałe ze stwierdzeniem, że ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 18 lutego 2020 r. Według Kolegium, w sprawie niestety nie da się ustalić od kiedy ono istnieje, zachodzą też inne wątpliwości.

Według SKO, kobieta złożyła oświadczenie, że nie prowadzi gospodarstwa rolnego oraz nie wykonuje w nim pracy a posiadane gospodarstwo zostało wydzierżawione. Jednak z zaświadczenia wystawionego przez KRUS wynika, iż podlega ona ubezpieczeniu społecznemu rolników w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako rolnik. Dodatkowo organ ustalił, iż osobami zobowiązanymi do alimentacji w l stopniu względem niepełnosprawnego ojca oprócz córki jest jeszcze kilkoro rodzeństwa, wciąż aktywnych zawodowo.

W ostatecznym rozrachunku SKO uznało, że decyzja organu l instancji ostatecznie odpowiada prawu. W sprawie nie zostały spełnione wszystkie przesłanki wymagane do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Sąd 6 października 2020 r. uchylił decyzję SKO. Nie podzielił stanowiska, że przeszkodą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. Zdaniem WSA oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa rolnego nie unieważnia fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, ponieważ nie oznacza ono samo przez się, że rolnik nie zaprzestał pracy w gospodarstwie rolnym.

WSA podkreślił, że samo posiadanie lub własność gospodarstwa nie mogą być kwalifikowane jako jego prowadzenie, jeżeli nie wiąże się z nimi wykonywanie określonej działalności rolniczej.

Wyrok WSA w Krakowie, sygn. III SA/Kr 751/20