ZUS stwierdził, że jestem dłużnikiem za nieopłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za I kwartał tego roku jako prowadzący działalność gospodarczą. Tymczasem nie prowadzę działalności już od grudnia 2019 r. Miałem wypadek samochodowy, rozwiązałem umowę najmu lokalu, a od stycznia pracuję na etacie. Czy w tej sytuacji jest podstawa do odwołania? Zapomniałem zgłosić formalnie w ZUS i ewidencji gospodarczej zamknięcie działalności.
ShutterStock
Z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu chorobowemu. W orzecznictwie sądowym akcentuje się w szczególności, że zgłoszenie i sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi tylko podstawę rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej i nie jest zdarzeniem ani czynnością utożsamianą z podjęciem takiej działalności. Tak więc domniemanie wynikające z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zostać obalone w toku postępowania dowodowego. W tej sytuacji argumenty kwestionujące stan rzeczy ujawniony w CEIDG powinien przedstawić zainteresowany. Podstawowe znaczenie dla objęcia ubezpieczeniami społecznymi ma fakt rzeczywistego wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób ciągły i o charakterze zarobkowym (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 1 lipca 2020 r., sygn. akt III AUa 926/19).
Kluczowe jest więc ustalenie, do jakiej daty przedsiębiorca w opisywanej sytuacji wykonywał faktycznie działalność gospodarczą. Za przyjęciem, że działalność była wykonywania do grudnia 2019 r., przemawia m.in. to, iż wówczas miał wypadek samochodowy, w którym utracił źródło dochodu wykorzystywane przy zarobkowaniu. Ponadto od stycznia br. pozostaje w pracowniczym stosunku zatrudnienia w innej firmie.
Mając na uwadze te okoliczności, przyjąć należy, że z dużym prawdopodobieństwem decyzja ZUS jest prawnie wadliwa. Czytelnik, mimo że nie wykreślił działalności gospodarczej z CEIDG, to faktycznie nie wykonywał jej co najmniej od grudnia 2019 r. W konsekwencji nie mógł od grudnia 2019 r. podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu jej prowadzenia, a to oznacza, że nie ma podstaw do ustalenia należności składkowych na podane ubezpieczenia.
Uzasadnione jest więc złożenie stosownego odwołania do sądu z przytoczeniem środków dowodowych na uzasadnienie podanej argumentacji. Warto więc wraz z odwołaniem złożyć odpisy dokumentacji świadczącej o zniszczeniu pojazdu, rozwiązaniu umowy najmu lub nawiązaniu stosunku pracowniczego.
Podstawa prawna
• art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 4, art. 46 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 poz. 695)