ZUS odmówił mi zasiłku chorobowego. Byłem zatrudniony na etacie do 10 lipca br., a potem kontynuowałem działalność gospodarczą. ZUS uzasadnił, że wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym złożyłem za późno, bo dopiero po 10 dniach od zakończenia pracy na etacie, tj. 20 lipca. Czy słusznie? Od 18 lipca byłem już na zwolnieniu lekarskim.
Przede wszystkim przypomnieć należy, że z korelacji art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi oraz mogą być objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
Z kolei z art. 14 tej ustawy wynika, że objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Zasada ta obowiązuje z tym jednak zastrzeżeniem, że objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Siedmiodniowy termin

Istotne jest przy tym, kiedy został złożony wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym z tytułu działalności gospodarczej. W sytuacji gdy wniosek zostałby złożony w terminie 7 dni od powstania tego tytułu, to jest możliwe objęcie ubezpieczeniem z datą wsteczną. Jednakże w opisywanej sytuacji 10 lipca istniał tytuł do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Siedmiodniowy termin rozpoczął bieg od tej daty i upłynął 17 lipca. Skoro więc wniosek został złożony 20 lipca, to dokonano tego kilka dni po upływie terminu. W tych okolicznościach objęcie ubezpieczeniem chorobowym nastąpiło dopiero od 20 lipca, a nie od 10 lipca.
W tych okolicznościach przyjąć więc należy, że czytelnik był objęty ubezpieczeniem chorobowym z tytułu zatrudnienia na umowie o pracę do 10 lipca, a potem dopiero od 20 lipca ubezpieczeniem chorobowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowy tytuł

Z kolei w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa m.in. postanowiono, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Z art. 7 tej ustawy wynika, że zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Z art. 13 ust. 1 pkt 2 tej ustawy wynika, że zasiłek chorobowy zarówno z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.
Podsumowując, należy stwierdzić, że decyzja ZUS jest prawidłowa. Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej został złożony w ZUS po upływie 7 dni liczonych od powstania wskazanego tytułu do ubezpieczeń.
Podstawa prawna
• art. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695)
• art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870)