Biura rachunkowe uwzględnią tę zmianę, rozliczając klientów m.in. z branży turystycznej. Ulga ma zastosowanie do lipca, sierpnia i września br.
Zwolnienie ze składek zostało wprowadzone kolejną nowelizacją specustawy o COVID-19. Ta zmiana zacznie obowiązywać 15 października br. Ale to niejedyny rodzaj wsparcia, o jaki można się ubiegać. Po spełnieniu warunków można wnioskować także o świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe. Warto by biura rachunkowe poinformowały o tych możliwościach swoich klientów.

Konieczny spadek przychodu

W przeciwieństwie do zwolnienia za marzec–maj, które przysługiwało bez względu na branżę, z nowej ulgi mogą skorzystać tylko ci płatnicy, którzy prowadzą (jako przeważającą) działalność określoną wymienionymi w przepisach kodami PKD (49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29). Są to więc płatnicy m.in. sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów i konferencji.
A przeważająca działalność to – zgodnie z pkt 7 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie PKD – działalność posiadająca największy udział wskaźnika (np. wartość dodana, produkcja brutto, wartość sprzedaży, wielkość zatrudnienia lub wynagrodzeń) charakteryzującego działalność danej jednostki.
Podobnie jak poprzednie zwolnienie także i to obejmuje składki na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dotyczy to należności od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Warunkami uzyskania zwolnienia, poza rodzajem przeważającej działalności, są także:
  • złożenie zgłoszenia płatnika składek do 30 czerwca 2020 r.;
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie, musi być niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
I choć ustawa nie wprowadza wprost warunku prowadzenia działalności w 2019 r., to w praktyce tak będzie. Jeśli płatnik w ubiegłym roku nie prowadził działalności w lipcu, sierpniu czy wrześniu, to nie będzie mógł spełnić warunku obniżonego przychodu. Wystarczy wspomnieć stanowisko ZUS i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do świadczenia postojowego, które przysługiwało, gdy przedsiębiorca wykazał 15 proc. spadek przychodu wobec miesiąca poprzedniego. Gdy przychód w poprzednim miesiącu wynosił „0”, to ZUS postojowego nie wypłacał. Podobnie więc w tym przypadku nieprowadzenie działalności w 2019 r., przynajmniej w ciągu analogicznych miesięcy objętych zwolnieniem w 2020 r., nie pozwoli, czytając przepisy dosłownie, na spełnienie warunku 75 proc. spadku przychodu. Zwolnienie będzie przysługiwało także wtedy, gdy składki zostały już opłacone. W takim przypadku podlegają one zwrotowi – jako nadpłata na zasadach ogólnych. Jednak niezłożenie wniosku o zwrot spowoduje, że opłacone składki będą zaliczane na poczet kolejnych miesięcy.

Konieczny wniosek

Wniosek o zwolnienie należy złożyć do 30 listopada 2020 r. za pomocą profilu na PUE ZUS w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony ZUS. Skoro przepisy wchodzą w życie 15 października, dopiero od tego dnia będzie można składać wnioski.
Ze wsparcia skorzystają klienci biur z sektora turystycznego, estradowego i wystawienniczego
Sam wniosek za lipiec–wrzesień to zmodyfikowana wersja wniosku o zwolnienie za marzec–maj. Płatnik oprócz podania oczywistych danych będzie musiał złożyć oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Oba dokumenty składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu.
Trzeba też pamiętać o złożeniu za lipiec–wrzesień deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych, chyba że płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania.

Zasady postojowego

Świadczenie ma przysługiwać prowadzącym działalność oznaczoną na dzień złożenia wniosku jako rodzaj przeważającej działalności kodem 79.11.A, 79.90.A (agenci i przewodnicy turystyczni), a także osobom, do których mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, i korzystającym ze zwolnienia podmiotowego z VAT.
W przypadku agentów turystycznych oraz osób korzystających z karty podatkowej i zwolnienia podmiotowego z VAT kolejnymi warunkami otrzymania postojowego jest:
  • rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.;
  • zamieszkiwanie na terenie Polski i posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z państw UE lub EFTA, Szwajcarii, ewentualnie bycie cudzoziemcem legalnie przebywającym w Polsce;
  • odnotowanie przestoju w prowadzeniu tej działalności gospodarczej z powodu epidemii;
  • niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega się ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
W przypadku przewodników turystycznych warunki są nieco inne i obejmują:
  • zamieszkiwanie na terenie Polski i posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z państw UE lub EFTA, Szwajcarii, ewentualnie wnioskodawca musi być cudzoziemcem legalnie przebywającym w Polsce;
  • odnotowanie przestoju w prowadzeniu tej działalności gospodarczej z powodu epidemii;
  • zawieszenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po 31 sierpnia 2019 r.,
  • prowadzenie działalności o charakterze sezonowym, która w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż dziewięć miesięcy.
Biuro może też podpowiedzieć przedsiębiorcy należącemu do powyższych kategorii, że nie musi wykazywać spadku przychodu o 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości. Co jednak najważniejsze, nie otrzyma go przedsiębiorca, który wcześniej pobrał już trzykrotnie świadczenie postojowe.
Z kolei osoby, które jako przeważającą działalność wykonują działalność określoną wymienionymi w przepisach kodami PKD (49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z), mogą się ubiegać o dodatkowe świadczenie postojowe. Otrzymają je maksymalnie trzy razy. Warunkiem jest to, żeby dotychczas chociaż raz skorzystały ze świadczenia, oraz to, aby uzyskany przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku być niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
Podstawa prawna
• art. 15zq, art. 15zs1 i art. 31zo–31zq ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374; ost.zm. Dz.U z 2020 r. poz. 1639) – w brzmieniu od 15 października 2020 r.
• ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. poz. 1639)
• rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. nr 251, poz. 1885; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1249)