Pracodawcy branży turystycznej, którzy przy ubieganiu się o dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników wykazywali w kosztach płacy składki na ZUS, a skorzystają ze zwolnienia z ich opłacania, będą musieli skorygować złożone dokumenty.
Tak wynika z wyjaśnienia przygotowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w sprawie ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1639), czyli tarczy 5.0, która wejdzie w życie 15 października. To właśnie od tego dnia pracodawcy, którzy wykonują działalność oznaczoną kodami PKD, które są wymienione w jej przepisach, będą mogli m.in. wnioskować do ZUS o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień br.
PFRON sygnalizuje, że taka ulga będzie miała wpływ na udzielaną przez niego pomoc w formie dopłat do pensji. Jest to związane z tym, że dofinansowanie przysługuje do miesięcznych kosztów płacy, do których zaliczają się składki na ubezpieczenia społeczne. W zależności od daty wypłaty wynagrodzenia pracownikowi może to dotyczyć okresów sprawozdawczych: czerwiec, lipiec i sierpień (gdy pensja jest płacona w kolejnym miesiącu) lub lipiec, sierpień i wrzesień (jeśli jest to ten sam miesiąc). W praktyce oznacza to, że pracodawca, który skorzysta z możliwości zwolnienia ze składek, we wniosku o subsydia płacowe powinien wykazywać koszty płacy bez uwzględniania należności do ZUS (w poz. 52 formularza INF-D-P). Jeśli zaś firma w złożonych już wnioskach wskazywała w kosztach płacy składki na ubezpieczenia społeczne i uzyska ulgę, będzie zobowiązana do sporządzenia ich korekty i wykazania w poz. 52 druku INF-D-P faktycznie poniesionych kosztów płacy – wyłącznie wynagrodzenia netto i zaliczki na podatek dochodowy.
Gdyby okazało się, że należna za miesiące objęte zwolnieniem dopłata się zmniejszyła, kwotę pobraną w nadmiernej wysokości należy zwrócić. Co do zasady powinna być oddana wraz z odsetkami, ale zgodnie z art. 49e ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) nie nalicza się ich w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności powodujących obowiązek zwrotu pieniędzy było niezależne od pracodawcy. Pracodawca powinien więc pisemnie poinformować PFRON, że obowiązek oddania środków był od niego niezależny.
– Firmy powinny pamiętać, żeby korektę robić dopiero wtedy, gdy będą miały informację z ZUS, że na pewno przysługuje im zwolnienie ze składek – zwraca uwagę Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Zwolnienie z opłacania składek będzie miało też znaczenie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą i fundusz refunduje im opłacone należności na ZUS. Tacy przedsiębiorcy za okresy sprawozdawcze objęte zwolnieniem nie powinni w ogóle składać wniosku Wn-U-G o refundację składek. Gdyby zaś osoba niepełnosprawna otrzymała już zwrot składek, to wtedy jest zobligowana do sporządzenia zerującej korekty wspomnianego formularza. Powinna ona zawierać wartość 0 zł w tych miejscach, w których wpisuje się kwoty opłaconych składek oraz kwoty do wypłaty, czyli poz. 17, 18 i 23 wniosku Wn-U-G. Pole dotyczące daty opłacenia należności do ZUS należy zostawić niewypełnione. Jednocześnie prowadzący działalność poza korektą musi zwrócić uzyskaną refundację. Podobnie jak przy dopłatach do pensji, również tutaj naliczane są odsetki, chyba że wystąpiły okoliczności, na które przedsiębiorca nie miał wpływu i musi o tym poinformować pisemnie PFRON.