Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wprowadziła stopniowe – w odstępach półrocznych – wdrażanie programów dla kolejnych grup pracodawców. Jednak z uwagi na pandemię konieczne było przesunięcie terminu tworzenia PPK w II grupie zatrudniających. Nowy termin dotyczy firm, które na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 pracowników. Z uwagi na przesunięcie terminu o 6 miesięcy dla II grupy, termin wdrożenia PPK dla tych pracodawców zrównał się z terminem ustalonym dla III grupy (pozostającym bez zmian).

Od 1 stycznia każda firma lub instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, musi utworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników – poza wyjątkami określonymi ustawą.

Termin, w którym dane przedsiębiorstwo musi utworzyć PPK, zależy od wielkości firmy - czyli od liczby osób zatrudnionych. Pierwotnie ustawodawca ustalił następujące terminy wdrożenia PPK dla firm i sektora publicznego: