Do końca sierpnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) czeka na wnioski o przyznanie pieniędzy na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ).
Na ten cel przewidzianych jest 17,3 mln zł w ramach projektu realizowanego ze środków UE „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Z pieniędzy w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia br. będzie można zrefundować lub sfinansować zakup maseczek, rękawiczek, przyłbic oraz środków dezynfekcji dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z niepełnosprawnymi. Pod tym pojęciem rozumiane są osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, cywilnoprawnych, samozatrudnieni oraz wolontariusze.
– Nie jest jasne, czy do tej kategorii będzie można zaliczyć kierowników warsztatów oraz kierowców, którzy przywożą uczestników na zajęcia. W związku z tym, że mają oni bezpośredni kontakt z niepełnosprawnymi, to również powinni zostać objęci wsparciem z grantu – uważa Krzysztof Flaszewski z Ogólnopolskiego Forum WTZ.
Reklama
Zgodnie z przyjętymi w projekcie zasadami dzienna stawka na jednego pracownika będzie wynosić 12 zł. Natomiast wysokość grantu będzie ustalana jako iloczyn: dziennej stawki, okresu wsparcia, czyli liczby dni, w których odbiorca grantu będzie korzystał z zakupionych środków (nie może on być dłuższy niż 63 dni robocze), oraz liczby pracowników, według stanu na dzień poprzedzający złożenie wniosku.
O grant mogą się ubiegać samorządy gminne i powiatowe jako podmioty prowadzące warsztaty oraz organizacje pozarządowe, które mają podpisane z PFRON umowy na realizację w 2020 r. zadań zleconych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Aby otrzymać wsparcie, trzeba wypełnić wniosek znajdujący się na stronie internetowej funduszu oraz wysłać go na adres bezpieczne@pfron.org.pl (nie trzeba załączać żadnych dodatkowych dokumentów). Formularze będą przyjmowane do 31 sierpnia. Jednocześnie, gdy po rozstrzygnięciu naboru okaże się, że zostały jeszcze wolne pieniądze, możliwe będzie ogłoszenie kolejnego terminu przyjmowania wniosków dla tych samorządów i organizacji, które nie złożyły wniosków lub zostały one rozpatrzone negatywnie.
Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę kryteria formalne oraz merytoryczne, a mianowicie czy kwota grantu została prawidłowo wyliczona w sposób wskazany w zasadach realizacji projektu. Formularze, które pozytywnie przejdą weryfikację, zostaną umieszczone na liście zakwalifikowanych do przyznania wsparcia, przy czym nie został podany termin, w którym zostanie to ogłoszone. Informacja o uzyskaniu grantu zostanie zaś przesłana na adres e-mailowy, wskazany we wniosku. Ostateczna wysokość pomocy finansowej, sposób oraz termin jej przekazania zostanie określony w umowie podpisywanej między PFRON i wnioskującym. Z otrzymanych pieniędzy grantobiorca będzie musiał się rozliczyć, składając sprawozdanie z realizacji umowy. Będzie je musiał złożyć w ciągu 10 dni od zakończenia okresu wsparcia, ale nie później niż 18 stycznia 2021 r.