Pracodawcy, którzy korzystają lub zamierzają ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń z powiatowych urzędów pracy (PUP), zostali zwolnieni z wielu dotychczasowych obowiązków. Przede wszystkim nie muszą co miesiąc składać do PUP oświadczenia o zatrudnianiu pracowników w danym miesiącu wraz z kosztami wynagrodzeń każdego z nich (w tym należnych składek na ubezpieczenie społeczne). Zlikwidowano też termin, w którym można złożyć wniosek o wsparcie. Dotychczas pracodawca miał na to 14 dni od momentu ogłoszenia naboru. Obecnie wniosek można wnieść w każdej chwili. To tylko niektóre przykłady ułatwień wprowadzonych 24 czerwca br. przez tarczę 4.0.
Wsparcie z art. 15zzb specustawy o COVID-19 jest udzielane podmiotom, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych, niespełniającym przesłanek do ogłoszenia upadłości i niezalegającym w opłacaniu należności publicznoprawnych do końca III kwartału 2019 r. Wysokość wsparcia zależy od procentowego spadku obrotów. Przykładowo – przy spadku o co najmniej 80 proc. dofinansowanie może być przyznane do wysokości sumy 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika). Ale uwaga – tarcza 4.0 zmieniła definicję „spadku obrotów gospodarczych”.
Dotychczasowe brzmienie przepisu (wskazywał on jako datę początkową 1 stycznia 2020 r., a nie 31 grudnia 2019 r.) powodowało, że spadek obrotów nie mógł być liczony od 1 stycznia 2020 r., lecz dopiero od 2 stycznia 2020 r. To stwarzało problemy z ustaleniem spełnienia tego warunku. Dlaczego? Nie można było porównywać pełnych miesięcy. Wskutek zmiany z tarczy 4.0. porównanie obrotów między poszczególnymi okresami będzie łatwiejsze do przygotowania i analizy, bo obecnie będą one obejmowały pełne miesiące, tj. od 1 dnia miesiąca (od 1 stycznia). Wspomnieć przy tym należy, że zestawienia obrotów i sald, np. kont księgowych, są sporządzane na koniec okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż raz na miesiąc według stanu na koniec danego miesiąca.

Obowiązek zawiadomienia

Ci pracodawcy, którzy podpisali ze starostą umowę o dofinansowanie na trzy miesięcy (bo tyle maksymalnie trwa wsparcie) musieli dotychczas co miesiąc składać oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do otrzymania kolejnej transzy pomocy. Od 24 czerwca to się zmieniło. Pracodawca już nie musi składać takiego oświadczenia przed wypłatą każdej miesięcznej transzy. Wystarczające jest jedno takie oświadczenie dołączone do wniosku o przyznanie dofinansowania.
Nie znaczy to jednak, że obowiązek spełnienia warunków przez cały okres dofinansowania został zniesiony. Ustawodawca przyjął inne rozwiązanie. Jakie? Otóż pracodawca ma obecnie obowiązek poinformować PUP w formie oświadczenia o każdej zmianie danych mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania. Czyli o zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem oraz wysokości ich wynagrodzenia i składek ZUS. Dokument ten pracodawca musi złożyć w terminie siedmiu dni roboczych od dnia uzyskania o tym informacji. Po otrzymaniu takiego powiadomienia PUP ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez przedsiębiorcę.

Zakaz zwolnień

Tak jak poprzednio pracodawca ma obowiązek zatrudniać pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres, na który ta pomoc została przyznana. Ale uwaga, tarcza 4.0 pozwoliła rozwiązać angaż zatrudnionym objętym umową o dofinansowanie, gdy zwolnienie następuje w trybie dyscyplinarnym. Dopuszczalne jest też wygaśnięcie stosunku pracy takiego pracownika i rozwiązanie umowy przez niego samego. Co więcej, tarcza 4.0 pozwala objąć umową o dofinansowanie nowo zatrudnioną osobę na miejsce byłego pracownika.

Procedury

Po wejściu w życie zmian z tarczy 4.0 wniosków nie można już składać do PUP właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy. Obecnie trzeba to zrobić w powiecie, gdzie znajduje się siedziba firmy. Nie ma już także 14-dniowego terminu na złożenie wniosku od dnia ogłoszenia naboru (a nabory ogłoszone przed 24 czerwca i niezakończone przed tą datą, nie kończą się po 14 dniach, lecz trwają do dnia ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora PUP).
Ponadto w art. 95 tarczy 4.0 postanowiono, że do wparcia udzielonego przed 24 czerwca br. stosuje się regulacje w nowym brzmieniu. Nie ma jednak potrzeby dokonywania modyfikacji we wnioskach złożonych przez pracodawców przed tą datą. Zawarte już umowy o dofinansowanie sprzed 24 czerwca (wraz ze wnioskami o wsparcie) uległy zmianie z mocy prawa. Urząd musi o tym niezwłocznie poinformować beneficjentów przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
Uwaga! Dofinansowanie wynagrodzeń od 24 czerwca br. nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że prowadzona jest ona na rzecz pracowników, którzy mieli mieć uzupełnioną pensję lub składki ZUS. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. ©℗
Podstawa prawna
• art. 95 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086; zwana tarczą 4.0)
• art. 15zzb ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086; zwana specustawą o COVID-19)