Praktyka w wybranej dziedzinie jako niezbędny element uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu psychologa – taki przepis ma znaleźć się w ustawie, o którą środowisko walczy od kilkunastu lat. Wkrótce jej projekt ma trafić do konsultacji.
Tak wynika z odpowiedzi Stanisława Szweda, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, na interpelację poselską. – Projekt nowej regulacji zawodu psychologa jest na końcowym etapie opracowania. Następnym krokiem będą jego konsultacje ze środowiskiem psychologów oraz zainteresowanymi podmiotami – deklaruje.
Jak dodaje, ustawa ma określać zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa, a także organizację, zadania i zasady działania samorządu zawodowego psychologów. Na samorządzie powinien spoczywać obowiązek stworzenia zasad etyki zawodowej, zapewnienia ustawicznego rozwoju i podnoszenia kompetencji zawodowych oraz prowadzenia postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej psychologów.
Rozważane jest – w odniesieniu do wpisu na listę psychologów – wprowadzenie wymogu posiadania tytułu zawodowego magistra uzyskanego na kierunku psychologia w trybie jednolitych studiów magisterskich lub na studiach drugiego stopnia, ale wyłącznie wtedy, gdy dana osoba ukończyła również studia pierwszego stopnia na tym kierunku. Niewykluczone jest również, że wprowadzony zostanie wymóg odbycia nadzorowanej praktyki w wybranej przez kandydata dziedzinie, jako niezbędny element procesu uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu psychologa. Sam tytuł magistra psychologii nie jest bowiem wystarczający, aby zagwarantować odpowiedni poziom wykonywania zawodu.
– Czekamy na nowy projekt, który uporządkuje dotychczasową niejasną sytuację prawną. Psycholog jest zawodem zaufania publicznego i jako taki ma dostęp do najbardziej poufnych i wrażliwych danych pacjentów. Potrzebny jest samorząd i stworzenie powszechnego kodeksu etyki zawodowej – mówi Katarzyna Sarnicka, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów (OZZP).
– Mam nadzieję, że psycholodzy po tylu latach niepewności doczekają się ustawy, nowoczesnej, na miarę XXI w. Ustawy, która będzie też służyć pacjentom. Wierzę głęboko, że już wkrótce Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekaże projekt do konsultacji społecznych – dodaje.
Obowiązująca ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów została uchwalona w 2001 r. Weszła w życie dopiero z początkiem 2006 r., jak jednak podkreśla OZZP, nigdy nie powstały do niej przepisy wykonawcze i nie został powołany samorząd, w związku z czym nadal żaden psycholog w Polsce nie ma formalnie nadanego prawa do wykonywania zawodu. W 2013 r. w związku z koniecznością wprowadzenia licznych zmian w treści ustawy w MRPiPS podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad nową regulacją. Na początku 2016 r. resort wstrzymał jednak prace. Wznowiono je dopiero w 2018 r.