Tarcza 3.0 poszerza grono uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS i składek zdrowotnych. Rozwiązanie tłumaczy ekspert z Kancelarii Gessel.

Pierwsza wersja Ustawy COVID-19 wśród uprawnionych do objęcia zwolnieniem ze składek ZUS, wymieniała tylko przedsiębiorców, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ZUS mniej niż 10 ubezpieczonych. Tarcza 2.0. rozszerzyła ten podmiotowy katalog, zwalniając od 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek pracodawców zgłaszających od 10 do 49 osób. Poza kryterium ilości osób zgłoszonych do ubezpieczenia, kluczowe były też inne wymogi, m.in. obejmujące wysokość przychodu, jaki przedsiębiorca uzyskiwał w pierwszym miesiącu, za który składał wniosek o zwolnienie. Ten nie mógł być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 roku. Powyższe budziło duże niezadowolenie, zwłaszcza w branżach gdzie uzyskiwany przychód w sposób znaczący różni się od uzyskiwanego dochodu. Tarcza 3.0. zmienia ten stan rzeczy, poszerzając tym samym grono uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS i składek zdrowotnych.

Szerszy katalog zwolnionych ze składek ZUS

Do grona zwolnionych z obowiązku uiszczenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS dołączyli płatnicy składek:

  • prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
  • prowadzący działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku;
  • których przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 15 681 złotych (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku), ale dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 złotych.

Powyższe oznacza, że zwolnieniem zostaną objęci przedsiębiorcy, u których dysproporcja między wysokimi przychodami a relatywnie niskimi na ich tle dochodami miała miejsce przed pandemią COVID-19 – wynika ona zatem z charakteru działalności, a nie obecnego kryzysu.

Co wymaga podkreślenia – zwolnienie ze składek dla ww. przedsiębiorców będzie ich obejmować tylko przez dwa miesiące (kwiecień – maj 2020). Jest to zatem istotna różnica w porównaniu do innych uprzywilejowanych, korzystających ze zwolnienia na trzy miesiące.

Udogodnienia dla przedsiębiorców objętych ulgą na start

Tarcza 3.0. wprowadza także zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców objętych tzw. ulgą na start, tj. zwolnionych z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Zgodnie z nową regulacją, przedsiębiorcy, o których mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy Prawo Przedsiębiorców:

  • opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne;
  • prowadzący działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku;

mogą być zwolnieni z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składki zdrowotnej. Niemniej, przychód z prowadzonej przez nich działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 15 681 złotych (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku). Ewentualnie, jeśli przychód byłby wyższy, to dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 7000 złotych.

Aleksandra Głuszek, prawnik, Kancelaria Prawna Gessel