Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) pracuje nad wnioskiem, w którym pracodawcy będą mogli występować o zgodę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na wydatkowanie pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) na ratowanie miejsc pracy.
Jego powstanie jest bardzo ważne z punktu widzenia firm mających status zakładu pracy chronionej (ZPChr), które z powodu epidemii koronawirusa chciałyby skorzystać z rozwiązania przewidzianego w art. 68gd ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Przepis ten umożliwia pracodawcom prowadzącym ZFRON wykorzystanie do 20 proc. gromadzonych na nim pieniędzy na: utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, na ich wynagrodzenia lub pomoc bytową, a także na inne wydatki niezbędne do zachowania ciągłości działalności oraz zatrudnienia. Co istotne, pieniądze na te cele mogą być przeznaczone, jeśli przedsiębiorca uzyska na to zgodę PFRON.
Problem w tym, że mija już półtora miesiąca od wejścia w życie art. 68gd ustawy, a pracodawcy wciąż czekają na wytyczne oraz wyjaśnienia dotyczące jego stosowania. Sam przepis budzi bowiem wiele wątpliwości (pisaliśmy o tym w DGP nr 70/2020 „Niejasne przepisy o funduszu rehabilitacji”), a wskazana w nim procedura ubiegania się o akceptację funduszu jest bardzo ogólnikowa.
– Dużym ułatwieniem byłby wzór wniosku, który należy składać do PFRON, bo dzięki niemu wszyscy pracodawcy wiedzieliby, jakie informacje i wymagania ich obowiązują przy występowaniu o akceptację wydatku. Wiemy, że taki druk jest opracowywany, ale do tej pory nie został opublikowany – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Dodaje, że wielu przedsiębiorców chciałoby skorzystać z art. 68 gd i na jego podstawie sfinansować pensje np. tych niepełnosprawnych pracowników, na których nie należy im się dopłata z PFRON, ale wstrzymują się z tym działaniem.
Trudności mają też zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), które na podobnych zasadach mogą wydatkować 20 proc. pieniędzy znajdujących się na zakładowym funduszu aktywności (ZFA).
– Również czekamy na pojawienie się wzoru wniosku, a na razie wiele zakładów wysłało pisma według przygotowanego przez nas szablonu. Zakłady zwracają się w nich o zgodę na przeznaczenie pieniędzy m.in. na pokrycie kosztów stałych prowadzonej działalności, zakup środków ochrony osobistej oraz na zapłacenie wynagrodzeń – wskazuje Ewa Wójcik, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców ZAZ.
Kiedy więc ZPChr i ZAZ będą mogły skorzystać z gotowego wniosku? Michał Plewka, rzecznik PFRON, informuje, że jest on opracowywany przez BON.
– Otrzymaliśmy jego wzór do konsultacji i zgłosiliśmy kilka poprawek. Nie mamy na razie odpowiedzi, czy zostały uwzględnione – dodaje.