Tylko przy dofinansowaniu do wynagrodzeń z powiatowego urzędu pracy (PUP) pracodawca powinien wykazać to wsparcie w tabeli zawartej w formularzu INF-O-PP
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pytanie dotyczące ubiegania się o dopłaty do pensji oraz pomoc przewidzianą w art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm., dalej specustawa).
Chodzi o subsydia płacowe ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznawane przez wojewódzkie urzędy pracy (WUP). Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami PFRON z uwagi na to, że nie jest to pomoc publiczna ani pomoc de minimis, nie należy jej wykazywać w poz. 49 formularza INF-D-P (jest składany razem z wnioskiem o dopłatę), ale wpisać ją w poz. 53 jako uzyskanie środków publicznych z innych źródeł.