Tylko przy dofinansowaniu do wynagrodzeń z powiatowego urzędu pracy (PUP) pracodawca powinien wykazać to wsparcie w tabeli zawartej w formularzu INF-O-PP
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pytanie dotyczące ubiegania się o dopłaty do pensji oraz pomoc przewidzianą w art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm., dalej specustawa).
Chodzi o subsydia płacowe ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznawane przez wojewódzkie urzędy pracy (WUP). Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami PFRON z uwagi na to, że nie jest to pomoc publiczna ani pomoc de minimis, nie należy jej wykazywać w poz. 49 formularza INF-D-P (jest składany razem z wnioskiem o dopłatę), ale wpisać ją w poz. 53 jako uzyskanie środków publicznych z innych źródeł.
– Pracodawcy nie wiedzą, jak prawidłowo wypełnić inny załącznik do wniosku o dofinansowanie, czyli formularz INF-O-PP – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org).
W sekcji E tego druku, w pkt 5 znajduje się tabela, w której firma powinna podać informacje o otrzymanej pomocy, a w pkt 8 opisać przedsięwzięcie, na którego realizację zostało przyznane wsparcie. Organizacja zapytała PFRON, czy pracodawcy są zobowiązani do wykazania tutaj dopłat z WUP.
Fundusz wyjaśnił, że ta część druku INF-O-PP jest uzupełniana w przypadku podania przez pracodawcę w poz. 49 załącznika INF-D-P kwoty pomocy publicznej lub pomocy de minimis, otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów w odniesieniu do kosztów płacy pracownika za dany okres sprawozdawczy. Ponieważ dopłaty określone w art. 15g specustawy nie są do niej zaliczane, przedsiębiorca nie musi ich wykazywać w sekcji E formularza INF-O-PP.
Natomiast inaczej to wygląda, gdy firma korzystająca z subsydiów płacowych z PFRON wnioskowała o dofinansowania do wynagrodzeń przewidziane w art. 15zzb specustawy, które są wypłacane przez PUP dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Akurat ten instrument wsparcia stanowi pomoc publiczną, mającą przeciwdziałać poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w komunikacie Komisji Europejskiej – „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”. To oznacza, że otrzymanie dopłat z art. 15zzb specustawy musi być wykazane w poz. 49 i 53 formularza INF-D-P, a co za tym idzie – również w sekcji E druku INF-O-PP.