Dofinansowane do składek uzyskane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych koliduje ze zwolnieniem z należności do ZUS – wyjaśnia organ rentowy.
Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) przewiduje rozwiązania mające pomóc firmom w utrzymaniu miejsc pracy. Należy do nich dofinansowanie kosztów zatrudnienia w przypadku spadku obrotów. Chodzi tu o dopłaty do pensji oraz do składek należnych od pracodawcy. Dofinansowanie należności do ZUS z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest możliwe w przypadku przestoju ekonomicznego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy.
W pierwszym przypadku pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalonego z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) plus składki na ubezpieczenia społeczne. Przy pełnym etacie może to być zatem kwota 1533,09 zł tytułem wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS.
W drugiej sytuacji, czyli obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika (maksymalnie do 20 proc., nie więcej jednak niż do 0,5 etatu), dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, czyli 2452,27 zł razem ze składkami.
Pojawiały się jednak wątpliwości, jak dofinansowanie z FGŚP na ochronę miejsc pracy ma się do zwolnienia ze składek. Czy jedno wsparcie wyklucza drugie?
W odpowiedzi na nasze zapytanie ZUS wyjaśnił, że musimy zdecydować się na jedną formę pomocy. – Jeżeli pracodawca wystąpił z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, za który uzyskał dofinansowanie z FGŚP, będzie musiał zwrócić środki na składki otrzymane z tego funduszu – wskazuje Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.
Organ rentowy poinformował też, że na stronie internetowej udostępnił nową wersję wniosku dla ubiegających się o zwolnienie ze składek. Uwzględnia ona rozwiązania wprowadzone ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695). Przypomnijmy, że przepisy te dotyczą rozszerzenia możliwości uzyskania zwolnienia z opłacania składek o firmy zatrudniające od 10 do 49 osób i spółdzielnie socjalne bez względu na liczbę ubezpieczonych. Wnioski w poprzedniej wersji przekazane do ZUS nadal są ważne. Nie trzeba składać nowych.