Dofinansowane do składek uzyskane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych koliduje ze zwolnieniem z należności do ZUS – wyjaśnia organ rentowy.
Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) przewiduje rozwiązania mające pomóc firmom w utrzymaniu miejsc pracy. Należy do nich dofinansowanie kosztów zatrudnienia w przypadku spadku obrotów. Chodzi tu o dopłaty do pensji oraz do składek należnych od pracodawcy. Dofinansowanie należności do ZUS z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest możliwe w przypadku przestoju ekonomicznego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy.
W pierwszym przypadku pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalonego z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) plus składki na ubezpieczenia społeczne. Przy pełnym etacie może to być zatem kwota 1533,09 zł tytułem wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS.