Coraz więcej czytelników zadaje nam pytanie: czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą można jednocześnie skorzystać z zwolnienia z opłacania składek do ZUS oraz świadczenia postojowego przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej. Odpowiedź znajdziesz w poniższym tekście.

Powyższą pomoc wprowadza ustawa dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarcza antykryzysowa. Z uwagi na szybkie tempo prac legislacyjnych przepisy w zakresie wsparcia przewidzianego dla przedsiębiorców ulegały wielu modyfikacjom. W projekcie ustawy, który został złożony do Sejmu brak było możliwości połączenia obu tych form pomocy. Na szczęście dla przedsiębiorców w ustawie podpisanej przez prezydenta takiego wyłączenia już nie znajdziemy.

Odpowiadając zatem na pytanie zadane przez czytelnika: Można jednocześnie skorzystać ze zwolnienia składek od ZUS oraz świadczenia postojowego. Pod warunkiem oczywiście, że przedsiębiorca spełnia kryteria do skorzystania z tych form pomocy. Przejdźmy teraz zatem do ich omówienia.

Dla kogo zwolnienie ze składek ZUS?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 31 zo. ustawy. Z jego treści wynika, że ze zwolnienia będą mogły skorzystać m.in. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak również przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 osób. Przy czym w przepisie jest mowa o „ubezpieczonych”, zatem powyższa liczba będzie odnosiła się nie tylko do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również tych na umowie zlecenia.

Ważne: Działalność musi być prowadzona przed dnia 1 lutego 2020 r. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli ją po tej dacie, np. w marcu, nie będą mogli skorzystać z tej formy pomocy.

W przypadku osób samozatrudnionych dodatkowo ustawodawca wprowadził również kryterium wysokości przychodu w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Nie może być on być wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15 681 zł.

Ważne: Okres zwolnienia obejmuje 3 miesiące (od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.).

Istotnym jest również, że ZUS nie przyzna nam zwolnienia z urzędu. Oznacza to, że konieczne będzie złożenie stosownego wniosku. Co powinien zawierać?

1. Dane płatnika składek:

  • imię i nazwisko, nazwę skróconą,
  • numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu
  • adres do korespondencji;

2. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą ponadto załączyć oświadczenie potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 15 681 zł. Składane jest ono pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Inne informacje niezbędne do umorzenia składek;

4. Podpis wnioskodawcy.

Gdzie złożyć wniosek?

Składamy go do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Wniosek może być złożony zarówno w formie papierowej, jak również elektronicznej. Pod warunkiem opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek wraz z instrukcją jego składania można znaleźć na stronie ZUS >>>>

Ponadto za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania (art. 31 zq ust. 1).

Co oznacza w praktyce zwolnienie?

Jak tłumaczyła w radiu TOK FM prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska "wymienione podmioty nie są zobowiązane do opłacania składek za okres trzech miesięcy: marzec, kwiecień, maj". - Dotyczy to składki, którą odprowadzali do nas, składki, którą my pobieramy na zdrowie i na inne fundusze - doprecyzowała.
Ważne: Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz gdy nie podlega się ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Może z niej skorzystać osoba, która:

  • Nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (15 681 zł).
  • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód nie był wyższy niż 15 681 zł.

    Zobacz również:

    Tarcza antykryzysowa – kluczowe rozwiązania dla pracodawców [SPRAWDŹ]

Podobnie jak przy zwolnieniu ze składek do ZUS świadczenie postojowe będzie przysługiwało przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego.

Ile wyniesie?

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia). Ponadto jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Również tutaj konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do ZUS.