Powyższą pomoc wprowadza ustawa dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarcza antykryzysowa. Z uwagi na szybkie tempo prac legislacyjnych przepisy w zakresie wsparcia przewidzianego dla przedsiębiorców ulegały wielu modyfikacjom. W projekcie ustawy, który został złożony do Sejmu brak było możliwości połączenia obu tych form pomocy. Na szczęście dla przedsiębiorców w ustawie podpisanej przez prezydenta takiego wyłączenia już nie znajdziemy.

Odpowiadając zatem na pytanie zadane przez czytelnika: Można jednocześnie skorzystać ze zwolnienia składek od ZUS oraz świadczenia postojowego. Pod warunkiem oczywiście, że przedsiębiorca spełnia kryteria do skorzystania z tych form pomocy. Przejdźmy teraz zatem do ich omówienia.

Dla kogo zwolnienie ze składek ZUS?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 31 zo. ustawy. Z jego treści wynika, że ze zwolnienia będą mogły skorzystać m.in. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak również przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 osób. Przy czym w przepisie jest mowa o „ubezpieczonych”, zatem powyższa liczba będzie odnosiła się nie tylko do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również tych na umowie zlecenia.

Ważne: Działalność musi być prowadzona przed dnia 1 lutego 2020 r. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli ją po tej dacie, np. w marcu, nie będą mogli skorzystać z tej formy pomocy.

W przypadku osób samozatrudnionych dodatkowo ustawodawca wprowadził również kryterium wysokości przychodu w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Nie może być on być wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15 681 zł.

Ważne: Okres zwolnienia obejmuje 3 miesiące (od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.).

Istotnym jest również, że ZUS nie przyzna nam zwolnienia z urzędu. Oznacza to, że konieczne będzie złożenie stosownego wniosku. Co powinien zawierać?

1. Dane płatnika składek:

  • imię i nazwisko, nazwę skróconą,
  • numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu
  • adres do korespondencji;

2. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą ponadto załączyć oświadczenie potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 15 681 zł. Składane jest ono pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Inne informacje niezbędne do umorzenia składek;

4. Podpis wnioskodawcy.

Gdzie złożyć wniosek?

Składamy go do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Wniosek może być złożony zarówno w formie papierowej, jak również elektronicznej. Pod warunkiem opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek wraz z instrukcją jego składania można znaleźć na stronie ZUS >>>>

Ponadto za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania (art. 31 zq ust. 1).

Co oznacza w praktyce zwolnienie?

Jak tłumaczyła w radiu TOK FM prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska "wymienione podmioty nie są zobowiązane do opłacania składek za okres trzech miesięcy: marzec, kwiecień, maj". - Dotyczy to składki, którą odprowadzali do nas, składki, którą my pobieramy na zdrowie i na inne fundusze - doprecyzowała.
Ważne: Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz gdy nie podlega się ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Może z niej skorzystać osoba, która:

  • Nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (15 681 zł).
  • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód nie był wyższy niż 15 681 zł.

Podobnie jak przy zwolnieniu ze składek do ZUS świadczenie postojowe będzie przysługiwało przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego.

Ile wyniesie?

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia). Ponadto jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Również tutaj konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do ZUS.