Dla kogo zwolnienie

Płatnikami, którzy będą mogli skorzystać z wprowadzonego zwolnienia są przedsiębiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ZUS mniej niż 10 ubezpieczonych. Warunkiem jest jednak, aby mikroprzedsiębiorca zatrudniający 9 i mniej pracowników był zgłoszony do ZUS jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 roku.

Drugą grupą mogącą ubiegać się o zwolnienie ze składek są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy opłacają składki tylko za siebie i prowadzili działalność przed dniem 1 lutego 2020 roku. Dodatkowym kryterium w tym przypadku jest wysokość przychodu w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie. Nie może być on wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku (15.681 złotych).

Okres zwolnienia

Okres zwolnienia obejmuje 3 miesiące – od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku.

Termin na złożenie wniosku i termin zwolnienia

Wniosek o zwolnienie płatnik składek przekazuje do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.

ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, jest zatem przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za okres (chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania). Musi to nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji. W takim przypadku, płatnikowi przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra.

Zwolnienie ze składek a ciągłość ubezpieczenia

Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Aleksandra Głuszek
prawniczka w Kancelarii Prawnej GESSEL