Warsztat terapii zajęciowej (WTZ) będzie mógł sfinansować składkę na Fundusz Solidarnościowy (FS) od wynagrodzeń pracowników oraz kwotę odprowadzaną na pracownicze plany kapitałowe (PPK) z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2004 r. w sprawie WTZ (Dz.U. poz. 587). Warsztaty są placówkami, w których osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi mogą uczestniczyć w zajęciach rehabilitacji i zdobywać umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Rozporządzenie określa w par. 19, jakie koszty działalności WTZ mogą być dofinansowywane z pieniędzy PFRON. I to właśnie tu nastąpi zmiana, bo zakłada ono, że z tych środków będzie można pokryć koszty składki na FS, która od 1 stycznia 2019 r. została wyodrębniona ze składki na Fundusz Pracy (FP). Problem w tym, że o ile ta ostatnia jest wymieniona w rozporządzeniu, to należność na FS nie była do tej pory w nim uwzględniona.
Co więcej, nowelizacja zakłada dodanie do par. 19 jeszcze jednego wydatku związanego z wynagrodzeniami pracowników, który będzie można sfinansować z dotacji z funduszu, a mianowicie wpłat na PPK – w podstawowej (1,5 proc. pensji) i dodatkowej kwocie (2,5 proc.). Rozszerzenie katalogu kosztów WTZ podlegających wsparciu z PFRON wymagać będzie sporządzenia aneksu do umowy, na podstawie której warsztat otrzymuje na ten cel pieniądze w 2020 r.
Podobna modyfikacja przepisów została przygotowana również w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. poz. 850). Są one placówkami zapewniającymi zatrudnienie głównie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którym trudno jest je znaleźć i utrzymać na otwartym rynku pracy. Tak jak WTZ są uprawnione do pieniędzy z PFRON na pokrycie kosztów działalności wymienionych w przepisach rozporządzenia. Zgodnie z jego nowelizacją ZAZ będzie mógł z tych środków pokryć koszty składki na FS od pensji personelu (od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ta należność nie jest w ogóle uiszczana, bo ZAZ są zwolnione z opłacania za nich składki na FP) i wpłat na PPK od płac wszystkich pracowników. To jednak nie koniec, bo zakres zmian przygotowanych wobec zakładów jest szerszy niż w przypadku WTZ
– Szczególnie istotne jest uporządkowanie tego, jakie składniki wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych i pozostałego personelu podlegają dofinansowaniu z PFRON, bo zdarzało się, że podczas kontroli było to kwestionowane – mówi Ewa Wójcik, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców ZAZ.
Dodaje, że korzystna dla zakładów zmiana dotyczy też możliwości pokrywania z pieniędzy funduszu dodatku stażowego należnego osobom zaliczanym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, który od początku tego roku nie może być wliczany do kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę (teraz przepisy wskazują, że ze środków PFRON może być sfinansowania pensja do wysokości 100 proc. minimalnej płacy).
W projekcie znalazła się też ważna modyfikacja odnosząca się do zakładowego funduszu aktywności (ZFA). Katalog wydatków, na które można wykorzystać te pieniądze, został zwiększony m.in. o koszty dojazdu oraz pobytu i leczenia w szpitalach, sanatoriach i innych placówkach, jeśli nie są finansowane ze środków publicznych, pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, wczasach lub innej formie wypoczynku razem z opiekunem.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektów rozporządzeń