W razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa i podziału majątku środki zgromadzone w PPK przypadające byłemu małżonkowi uczestnika są przekazywane w formie wypłaty transferowej na jego rachunek PPK lub są wypłacane w formie pieniężnej.

W przypadku, gdy były małżonek uczestnika PPK nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK, środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika, które przypadają mu w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, podlegają zwrotowi w formie pieniężnej.

Środki mogą też zostać przekazane w formie wypłaty transferowej (przelewu) na wskazany przez byłego małżonka uczestnika PPK rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na wskazany przez niego rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia.

Wypłata transferowa jest dokonywana przez wybraną instytucję finansową, w której zostały zgromadzone środki w PPK przez uczestnika PPK, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku i przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK przypadły byłemu małżonkowi uczestnika PPK.

Były małżonek uczestnika PPK, na rzecz którego będzie dokonywana wypłata transferowa środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa i podziału majątku wspólnego nie zapłaci też podatku (art. 21 ust. 1 pkt 58c ustawy o PIT).

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek.

Zwrot środków w formie pieniężnej następuje w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK przypadły byłemu małżonkowi uczestnika PPK.

Środki zwracane z rachunku PPK byłemu małżonkowi w formie pieniężnej, zostaną pomniejszone o:

  • 30 proc środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę,
  • podatek od zysków kapitałowych,
  • środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

Pomniejszeń tych nie dokonuje się, jeżeli były małżonek dokonujący zwrotu środków w formie pieniężnej ukończył 60. rok życia lub nabył prawo do emerytury (art. 83 ustawy o PPK i art. 30 ust. 1 pkt 11c podatku o PIT).