Próg otrzymywanych świadczeń uprawniających do dodatku zostanie zwiększony do 1700 zł. Dla osób już go otrzymujących nie będzie konieczne składanie odrębnego wniosku.
9 stycznia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która nie tylko ustaliła zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, lecz także podwyższyła wysokość gwarantowanych najniższych świadczeń. Przy czym niewiadomą nadal pozostaje wskaźnik waloryzacji.

Co rośnie najszybciej