1700 zł będzie wynosił limit dochodów, który pozwoli osobom otrzymującym świadczenie uzupełniające w pełnej wysokości zachować jego dotychczasową kwotę bez obniżki
Takie kryterium dochodowe przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – dotycząca waloryzacji rent i emerytur. Jednym z jej elementów jest modyfikacja treści ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. poz. 1622 ze zm.), czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych. Zawarta w niej zmiana dotyczy podwyższenia kryterium dochodowego, które jest uwzględniane przy ustalaniu przez ZUS (lub inny organ), czy dana osoba ma prawo do wspomnianego świadczenia oraz jaka jest jego wysokość.
Zgodnie z przepisami wsparcie należy się, jeśli świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, które otrzymuje osoba niesamodzielna (np. emerytura lub renta), łącznie z kwotą świadczenia uzupełniającego, nie przekraczają 1600 zł. W praktyce oznacza to, że prawo do 500+ w pełnej wysokości mają głównie niepełnosprawni, którym ZUS wypłaca wynoszącą 1100 zł najniższą emeryturę lub wynoszące tyle samo: rentę socjalną lub najniższą rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Problem w tym, że na skutek przeprowadzanej w marcu waloryzacji, minimalna emerytura oraz wspomniane renty wzrosną o 100 zł, co spowodowałoby, że o taką kwotę obniżyłoby się też świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych.