Ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wypłacane jest od października świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To maksymalnie 500 zł miesięcznie. Pieniądze te przysługują niepełnosprawnym z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
ikona lupy />
Ile osób otrzymuje świadczenie / DGP

Dla kogo?

Dla osób, które ukończyły 18 lat, a ich niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Jakie są kryteria dochodowe?

Łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych (z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków).
Jeśli pobierana emerytura, renta lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych łącznie wynoszą więcej niż 1100 zł, a nie przekraczają 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego stanowi różnicę między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.
Co ważne, świadczenie jest nieopodatkowane, a organ wypłacający nie może dokonywać z niego potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie wlicza się też do dochodów, np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie jest też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne.

Czas na kolejne programy

W przyszłym roku osoby niepełnosprawne będę mogły liczyć m.in. na pomoc wideotłumaczy w szpitalach oraz transport z dziennych domów pomocy medycznej.
W ogłoszonym 29 listopada 2019 r. planie działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego znalazły się wszystkie programy, które były realizowane w 2019 r., czyli opieka wytchnieniowa, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, asystent osobisty, centra opiekuńczo-mieszkalne oraz świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Co więcej, planowana jest realizacja nowych programów zgłoszonych przez Ministerstwa: Zdrowia, Infrastruktury, Sportu i Cyfryzacji, których celem jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku. To m.in. program dotyczący zwiększenia dostępności do wideotłumaczy polskiego języka migowego w podmiotach systemu ochrony zdrowia, transport dla osób korzystających z dziennych domów pomocy medycznej, usuwanie barier na dworcach, wsparcie projektów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe dotyczących promocji sportu osób niepełnosprawnych i dostarczenie osobom z niepełnosprawnościami profesjonalnych szkoleń z zakresu programowania.
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 na programy rządowe i resortowe na rzecz osób niepełnosprawnych zapisano 530 mln zł (w tym 260 mln zł to koszty programów rządowych, a 270 mln zł programów resortowych). Oznacza to, że środki na te cele są zabezpieczone w pełnej wysokości.
Dodatkowo, środki Funduszu Solidarnościowego zasilą Fundusz Dostępności w kwocie 40 mln zł – to środki na dostosowanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego do szczególnych potrzeb.