Pracodawcy, którzy byli w tym roku zwolnieni z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, muszą złożyć informację podsumowującą ostatnie 12 miesięcy. Termin na to mija 20 stycznia 2020 r.
Powyższy obowiązek dotyczy podmiotów wymienionych w art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818). Należą do nich pracodawcy, którzy osiągają minimum 6-proc. lub 2-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Ten drugi dotyczy m.in. państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, publicznych i niepublicznych uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Z wpłat na PFRON są również zwolnione niedziałające dla zysku domy pomocy społecznej, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o ile prowadzą działalność związaną wyłącznie z rehabilitacją społeczną i zawodową, edukacją lub opieką nad osobami z dysfunkcjami zdrowotnymi.
W przypadku tych wszystkich pracodawców wymagane jest złożenie druku INF-2. W porównaniu do poprzedniego roku jego wzór nie uległ zmianie (znajdziemy go w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 27 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych oraz rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, Dz.U. poz. 1863).
20 stycznia 2020 r. mija też termin dla pracodawców, którzy w br. dokonywali wpłat na rzecz PFRON na jakimkolwiek druku z serii DEK. Należą do nich przede wszystkim zakłady pracy, które są zobligowane do wpłat na fundusz z uwagi na to, że nie spełniają wymaganego przepisami wskaźnika zatrudnienia osób z dysfunkcjami, który wynosi wspomniane 6 proc. lub 2 proc. Dodatkowo do PFRON wpływają wpłaty, które stanowią sankcje finansowe za działania niezgodne z przepisami ustawy, np. za nieprawidłowości związane z gospodarowaniem pieniędzmi zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub z udzielaniem ulg we wpłatach na fundusz. Aby rozliczyć się z funduszem, wszyscy ci pracodawcy powinni wypełnić druk DEK-R. Jego wzór jest określony w rozporządzeniu MRPiPS z 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na rzecz funduszu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 172).
Ponadto pracodawcy mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) lub zakładu aktywności zawodowej (ZAZ) powinni pamiętać, że na początku 2020 r. będzie wypadał termin przekazania do właściwego wojewody informacji INF-W. Jest ona składana za okresy półroczne, a więc 20 stycznia przyszłego roku mija czas na przesłanie formularza obejmującego okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. Potrzebny do tego druk jest zawarty w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia informacji przedstawianych przez prowadzącego ZPChr lub ZAZ oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U. poz. 232).