Zdarza się, że deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) nie zawierają wszystkich danych osób zatrudnionych, które je składają. Czy niepodanie przez pracownika w deklaracji o rezygnacji jednej z identyfikujących go danych (np. numeru dowodu osobistego) oznacza, że deklaracja ta nie została skutecznie złożona?
Nie, ale pod warunkiem, że podmiot zatrudniający nie będzie miał wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła taką deklarację. Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) wskazują, że deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK powinna zostać złożona w formie pisemnej. Jednocześnie rozporządzenie ministra finansów z 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (Dz.U. z 2019 r. poz. 1102) określa szczegółowy zakres danych, w tym danych identyfikujących, które powinna zawierać taka deklaracja.
W myśl par. 2 tego rozporządzenia chodzi tu o imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL datę urodzenia, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.