W jakiej formie instytucja finansowa ma poinformować pracownika zawarciu umowy o prowadzenie PPK? Na kim spoczywa ciężar dowodu udostępnienia tych informacji? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Formy informacji o zawarciu umowy o prowadzenie PPK

Ustawodawca wprowadził możliwość przekazania uczestnikowi informacji o zawarciu umowy o prowadzenie PPK w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub za pomocą systemu teleinformatycznego, a także w postaci papierowej, jeżeli złoży on taki wniosek. Ma to na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy instytucją finansową i uczestnikami PPK. Wprowadzenie formy papierowej, której nie było w pierwotnej wersji ustawy, przyczyni się to do zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom PPK, także tym, którzy nie posługują się środkami komunikacji elektronicznej, w zgodzie z zasadą powszechności PPK. Mankamentem tego rozwiązania jest jednak to, że taki tradycyjny kanał komunikacji z uczestnikiem będzie uruchamiany na jego wniosek. Nie rozwiązuje to więc problemu pierwszego kontaktu między instytucją finansową a uczestnikiem, jeżeli przy zawarciu umowy o prowadzenie PPK adres poczty elektronicznej nie zostanie przekazany instytucji finansowej (umowę w imieniu uczestnika zawiera podmiot zatrudniający).

Reklama

Informacja o warunkach wypłaty środków

Z art. 22 ust. 3 ustawy wynika także uprawnienie uczestnika PPK do otrzymania w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie na trwałym nośniku lub na wniosek uczestnika w postaci papierowej informacji o warunkach wypłaty środków zgromadzonych w PPK w związku z osiągnięciem 60. Roku życia. Podmiotem zobowiązanym do przekazania takich informacji jest instytucja finansowa zarządzająca danym PPK. Jest to obowiązek podobny do spoczywających na pracodawcy obowiązkach uregulowanych w art. 26 ust. 6 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych podmiotach emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1449 ze zm.). Informację tę powinno się przekazać uczestnikowi w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w którym uczestnik osiągnie 60. rok życia.

Roczna informacja o wysokości zgromadzonych środków

Autonomicznym uprawnieniem każdego uczestnika PPK jest wynikający z art. 22 ust. 4 ustawy, spoczywający na wybranej instytucji finansowej, obowiązek przekazania uczestnikowi rocznej informacji o wysokości zgromadzonych środków w PPK oraz o wysokości wpłat dokonanych odprowadzonych na rachunek uczestnika w poprzednim roku kalendarzowym oraz o innych transakcjach zrealizowanych na rachunku PPK uczestnika PPK w poprzednim roku kalendarzowym. Informacje te powinny zostać przekazane w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub na wniosek uczestnika PPK – w postaci papierowej. Instytucja finansowa zobowiązana jest przekazać je uczestnikowi w terminie do ostatniego dnia miesiąca lutego, za rok poprzedni, na piśmie lub jeżeli uczestnik wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku. W takim przypadku nie stosuje się art. 91 ust. 1 ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 ze zm.), zgodnie z którym fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i niezwłocznie przekazuje uczestnikowi funduszu pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, chyba że uczestnik wyraził pisemną zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, w innych terminach lub na ich osobisty odbiór, jak też analogicznego art. 191 ust. 1 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1906 ze zm.).

Ciężar dowodu udostępnienia informacji

Niezwykle istotny w praktyce, w tym w szczególności z punktu widzenia instytucji finansowej, jest niepozorny art. 22 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym w razie sporu ciężar dowodu udostępnienia informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1, 3 lub 4 ustawy, spoczywa na wybranej instytucji finansowej. Doniosłość tego przepisu wynika z tego, że następuje odwrócenie powszechnej zasady ciężaru dowodu, zgodnie z którą to strona twierdząca musi udowodnić swoje stanowisko. W przypadku obowiązków informacyjnych w stosunku do uczestników PPK, spoczywających na instytucji finansowej, w razie sporu instytucja finansowa będzie musiała udowodnić, że swój obowiązek wypełniła. Jeśli tego nie zrobi, to poniesie odpowiednie konsekwencje.

Więcej o PPK przeczytasz w książce „Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny komentarz do ustawy” >>>>