Pracodawca ma obowiązek pozyskać od zatrudnionego jego e-mail i numer telefonu na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Nie musi mieć zgody podwładnego na ich przekazanie do instytucji prowadzącej PPK.
Tak wynika z odpowiedzi Urzędu Ochrony Danych Osobowych na pytanie DGP (opublikowano też komunikat w tej sprawie na stronie internetowej urzędu). Potwierdza ona nasze wcześniejsze ustalenia („UODO może zmienić zdanie o Planach”, DGP nr 216/2019 r.).
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze zm.) pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową. Umowa taka zawiera dane identyfikacyjne uczestnika pracowniczych planów, w tym adres e-mail oraz numer telefonu (art. 20 ust. 1). Kodeks pracy (art. 221 par. 1 i 3) nie przewiduje pozyskania takich informacji od zatrudnionego, ale firma ma prawo ich żądać na podstawie art. 221 par. 4 k.p. Zgodnie z tym przepisem pracodawca może domagać się podania dodatkowych danych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (w tym przypadku ustawy o PPK).