Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli PPK są nowym sposobem długoterminowego gromadzenia oszczędności. To 2 razy szybsze oszczędzanie, gdyż do oszczędności dokłada się nie tylko pracownik, ale i pracodawca oraz państwo. Jak oszczędzać? Posłuchaj PODCASTU.

PPK mają na celu zwiększyć poczucie stabilizacji finansowej obywateli; wpłynąć na rozwój gospodarki i przedsiębiorstw oraz pomnażać prywatne oszczędności pracowników. System wzorowany jest głównie na doświadczeniach Wielkiej Brytanii, gdzie podobny program działa od lat. W PPK wybrano i zawarto najlepsze praktyki oraz najefektywniejsze mechanizmy w taki sposób, by sprawdziły się na naszym rodzimym rynku pracowniczym.

PPK to program powszechny. Środki gromadzone na indywidualnych rachunkach pracowników mają charakter prywatny i co ważne podlegają dziedziczeniu. To oznacza, że stanowią prywatną własność uczestnika. I to przede wszystkim odróżnia je od OFE. Według założeń, Pracownicze Plany Kapitałowe, to 2 razy szybsze oszczędzanie, gdyż do oszczędności dokłada się nie tylko pracownik, ale i pracodawca oraz państwo.

Należy przy tym pamiętać, że cały system jest obowiązkowy dla pracodawców, ale dobrowolny dla osób zatrudnionych. W każdym czasie można z niego zrezygnować, składając odpowiednią deklarację swojemu pracodawcy.

System cechuje automatyzm. Wszyscy pracownicy w przedziale wieku od 18. do 55. roku życia zapisywani są do niego przez pracodawcę. Aby rozpocząć oszczędzanie, pracownik nie musi wykonywać żadnych czynności. Wyjątkiem są osoby, które ukończyły pięćdziesiąt pięć lat, ale nie ukończyły siedemdziesięciu. One będą mogły przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek.

Kto konkretnie zostaje objęty programem? PPK dotyczą osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a więc wszystkich osób zatrudnionych.

Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:
Spotify
iTunes
Google Podcast
Strona DGPtalkZatem do grupy należą zarówno pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zleceniobiorcy oraz wykonujący pracę nakładczą, czyli chałupniczą. Poza tym system wspiera też członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, członków rad nadzorczych - wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji. PPK obejmują również wszystkie wymienione osoby (i tu z wyjątkiem członków rad nadzorczych), przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

PPK dotyczą też zatrudnionych w Polsce cudzoziemców, bo ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych nie różnicuje pracowników ze względu na narodowość.