Szpital może się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby z dysfunkcją zdrowotną, o ile jego koszt nie jest pokrywany z pieniędzy NFZ, ale np. z dochodów z prowadzonej działalności.
Taki wniosek płynie z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pytanie dotyczące subsydiów płacowych. Skierowała je Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org), która wskazała w nim na pracodawcę – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, które osiągnęło 6-proc. wskaźnik zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami i w związku z tym spełnia jeden z podstawowych warunków ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzeń. Przy czym zgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) dopłata nie przysługuje do części wynagrodzenia finansowanego ze środków publicznych.
Jednocześnie w art. 26b ust. 8 ustawy przewidziany został wyjątek od tej zasady, który wskazuje, że ust. 7 tego przepisu nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika jest finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Chodzi tutaj o przychody pochodzące z prowadzonej przez pracodawcę działalności oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów i świadczonych przez niego usług. W związku z tym OBPON.org pyta, czy jeśli szpital, który jest jednostką sektora finansów publicznych, spełni wspomniany warunek, będzie mógł otrzymywać dopłaty do pensji.
PFRON odpowiada, że gdy pracodawca wypłaca wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych ze środków publicznych kwalifikujących się do środków wymienionych w art. 26b ust. 8, to może ubiegać się o subsydia płacowe. Natomiast w przypadku wątpliwości w kwestii ustalania katalogu środków publicznych, o których mowa w tym przepisie, może skierować pytania w tym zakresie do Ministerstwa Finansów.
– Dla większości zakładów opieki zdrowotnej najważniejszym źródłem finansowania wynagrodzeń personelu są pieniądze z NFZ, więc gdy to z nich pokrywane są płace osób niepełnosprawnych, to nie jest spełniona przesłanka wynikająca z art. 26b ust. 8 ustawy. Gdyby jednak szpital miał dodatkowe dochody pochodzące np. z wynajmu pomieszczeń lekarzom prowadzącym prywatną praktykę czy innej działalności prowadzonej na jego terenie, to wtedy, o ile będzie potrafił wykazać, że te właśnie środki wydał na ich pensje, będzie mógł otrzymać dopłaty – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org.