Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) będą mogły pokryć koszty wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK) z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Umożliwi to zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 lipca 2012 r. w sprawie ZAZ (Dz.U. poz. 850), która została wpisana do wykazu prac legislacyjnych resortu rodziny. Jego nowelizacja wynika z wchodzącego w życie od stycznia 2020 r. kolejnego etapu wdrażania PPK u pracodawców, którzy mają mniej niż 250 pracowników. Składkę na ten cel (2 proc. wynagrodzenia) wnosi pracownik, a 1,5 proc. pracodawca. Te należności mogą też być dobrowolnie zwiększone o dodatkowe 2 proc. (zatrudniony) i 2,5 proc. (pracodawca).
Paragraf 8 rozporządzenia określa, jakie koszty działania ZAZ mogą być finansowane z pieniędzy PFRON. Są to m.in. wynagrodzenia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, pensje innych pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy. Aby więc zakłady mogły pokrywać koszty nowej składki ze środków PFRON, konieczna jest zmiana rozporządzenia.
– Cieszy nas ta zapowiedź, bo jesteśmy właśnie na etapie planowania budżetów na przyszły rok – mówi Ewa Wójcik, prezes Ogólnopolskiego Związku ZAZ i innych przedsiębiorstw społecznych.
Dodaje, że rozporządzenie wymaga głębszych zmian, w tym uporządkowania i doprecyzowania tego, jakie składniki kosztów płacy podlegają wsparciu z pieniędzy PFRON, bo obecne brzmienie par. 8 bywa różnie interpretowane podczas kontroli.
– Przekazaliśmy resortowi nasze propozycje zmian – wskazuje.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej również dostrzega ten problem. Dlatego oprócz zmiany dotyczącej wpłaty na PPK w nowelizacji mają znaleźć się inne regulacje, które mają zlikwidować wątpliwości interpretacyjne związane z kosztami płacy.
Poza rozporządzeniem dotyczącym ZAZ resort przygotowuje zmianę rozporządzenia regulującego funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Będzie zawierać analogiczną zmianę odnoszącą się do pokrywania z pieniędzy PFRON składki na PPK w przypadku personelu warsztatów.