Konto uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych będą zasilać środki z trzech głównych źródeł, tj. wpłat pracodawcy, wpłat samego pracownika oraz państwa. Jak wysokie będą to kwoty?

Pracownik, pracodawca i państwo

Konta PPK pracowników zasilać będą środki z trzech zasadniczych źródeł. Pierwsze z nich stanowi sam pracownik, który co miesiąc ma przekazywać obowiązkową wpłatę podstawową w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Może on też uiszczać dodatkową składkę w wysokości nieprzekraczającej 2 proc. pensji brutto. Maksymalnie ma więc możliwość wpłacania na swój rachunek PPK 4 proc. wynagrodzenia brutto (jeżeli ma najniższe dochody, a łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia – może wpłacać od 0,5 do 2 % wynagrodzenia brutto).

Drugim podstawowym źródłem kapitału będą obowiązkowe wpłaty uiszczane przez pracodawcę. Mają one wynosić 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, przy czym w gestii zatrudniającego leży, czy zdecyduje się na wpłacanie dodatkowej kwoty – wpłata dobrowolna może wynieść do 2,5 proc wynagrodzenia brutto. Wpłaty podstawowe oraz dodatkowe, finansowane przez pracodawcę, mogą więc zasilać rachunek PPK pracownika kwotą tożsamą z maksymalnie 4 proc. jego pensji brutto miesięcznie.

Trzecim podmiotem przekazującym fundusze na PPK będzie państwo. Z jego budżetu na konta pracowników wpłyną jednorazowe wpłaty powitalne wynoszące 250 złotych oraz wypłacane raz w roku dopłaty roczne w wysokości 240 złotych.