O dopuszczeniu instytucji finansowej do obsługi PPK decyduje spełnienie przez nią szeregu wymogów, do których zaliczają się wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami czy posiadanie kapitału własnego. Wybór podmiotu, który będzie nadzorował PPK w danej firmie, należy do pracodawcy.

Instytucję do obsługi PPK wybiera pracodawca

Pracodawca musi wybrać instytucję finansową do zarządzania PPK w reprezentowanej przez niego firmie. Swoją decyzję może przy tym uzgodnić z reprezentacją pracowników lub związkiem zawodowym. Jeżeli nie dojdzie między nimi do porozumienia miesiąc przed terminem podpisania umowy o zarządzanie PPK, zatrudniający może samodzielnie wybrać podmiot działający na rynku kapitałowym, z którym chciałby współpracować.

Jakie instytucje mogą zarządzać PPK?

Instytucjami finansowymi dopuszczonymi do oferowania obsługi PPK są:

  • fundusze inwestycyjne, zarządzane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI),
  • fundusze emerytalne, zarządzane przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) lub pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE),
  • zakłady ubezpieczeń.
  • Czy zmiana pracodawcy musi oznaczać zmianę PPK?Wysokość składek na PPK. Ile wpłaci pracownik, a ile pracodawca i państwo?

By dana instytucja finansowa mogła zarządzać oszczędnościami uczestników PPK musi spełnić wskazane w ustawie wytyczne, takie jak.:

  • posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letniego doświadczenia w oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  • dysponowanie kapitałem własnym, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczonymi środkami własnymi rzędu co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
  • zarządzanie odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.

Ponadto dana instytucja musi być wyznaczoną instytucją finansową.