Osoby, którym zakład przyzna świadczenie uzupełniające, powinny pamiętać o konieczności zgłaszania informacji o zmianach, które mogą mieć wpływ na jego dalsze otrzymywanie lub wysokość.
W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy beneficjent 500+ uzyskał uprawnienia do jakiegoś świadczenia finansowanego ze środków publicznych, które są uwzględniane do kryterium dochodowego lub podwyższenia ich kwoty – o ile przyznał je podmiot inny niż ZUS, np. ośrodek pomocy społecznej czy KRUS. Kolejne okoliczności, o których wystąpieniu trzeba powiadomić zakład, jest zamieszkanie poza terytorium Polski, tymczasowe aresztowanie i odbywanie kary pozbawienia wolności, bo wykluczają one możliwość pobierania świadczenia uzupełniającego. Z kolei cudzoziemcy powinni poinformować, gdy utracą prawo do legalnego pobytu w Polsce lub wyjadą do innego państwa.
Jeśli osoba niepełnosprawna nie dopełni tego obowiązku i okaże się, że ZUS wypłacał jej wsparcie w zawyżonej kwocie lub w ogóle nie powinien wypłacać, to wówczas ustalone zostaną świadczenia nienależnie pobrane i będzie musiała je zwrócić. Przepisy ustawy zakładają, że świadczenia są nienależne, gdy:
  • zostały wypłacone mimo ustania okoliczności będących podstawą do jego przyznania, a osoba otrzymująca pieniądze była pouczona o braku uprawnienia do ich uzyskiwania;
  • zostały wypłacone mimo zmiany okoliczności będących podstawą do ich przyznania, pod warunkiem że osoba otrzymująca pieniądze była pouczona o tym fakcie;
  • przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd;
  • przyznane na mocy decyzji, co do której później stwierdzono nieważność albo przyznane decyzją, która została potem uchylona w wyniku wznowienia postępowania;
  • wypłacona innej osobie niż ta, która została wskazana w decyzji – z przyczyn niezależnych od ZUS.
  • Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych nie zawsze składa się do ZUS
Od kwot nienależnie pobranego 500+ naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie – od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia aż do jego zwrotu. Jeśli osoba nie odda pieniędzy w wyznaczonym terminie, to będą podlegały egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepisy ustawy wskazują też, że należności z tytułu świadczeń pobranych wbrew prawu będą ulegać przedawnieniu. Będzie to następować po upływie trzech lat liczonych od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnego 500+ stała się prawomocna.
ZUS będzie powiadamiał instytucje wypłacające osobom niepełnosprawnym świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych o przyznaniu im 500+. Te podmioty będą zaś miały obowiązek informowania zakładu o zmianach związanych z ich wysokością lub utratą uprawnień do nich.